Betingelser

Her kan du læse betingelser for SikkerhedsBranchens certificeringsordning.Betingelser ved certificering

Ansvar/forpligtelser
Det er virksomhedens eget ansvar at etablere, opretholde og vedligeholde nødvendige kvalitetsstyringssystemer i egen virksomhed.

Hvis virksomheden ønsker at bruge logoer for at vise omverdenen, at den er ISO 9001 certificeret, er virksomheden forpligtet til at anvende de logoer, SikkerhedsBranchen stiller til rådighed.

SikkerhedsBranchen samarbejder med DIC/Intertek, som er akkrediteret certificeringsorgan.

Virksomheden skal overholde de af certificeringsorganet stillede krav og forretningsbetingelser. Hvor disse evt. afviger fra nærværende betingelser, har nærværende betingelser forrang. Certificeringsorganets betingelser kan ses på dette link: http://sikkerhedsbranchen.dk/billeder/DICs%20Forretningsbetingelser.pdf

Det udleverede certifikat ejes af certificeringsorganet og skal derfor tilbageleveres, når virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. På samme måde skal logoer fjernes.

Det er væsentligt, at alle afdelinger er nævnt på tilmeldingserklæringen, samt at erklæringen vedligeholdes. Derfor skal virksomheden altid oplyse SikkerhedsBranchens sekretariat om ændringer i firmanavn, adresse, kvalitetsstyringsansvarlig, CVR-nr., telefonnummer, e-mail-adresse på kontaktpersoner og lignende.  

Al kommunikation forudsættes at kunne ske elektronisk.

Certifikatet knytter sig entydigt til virksomhedens CVR-nr. Nyt CVR-nr. og ændringer i firmanavn og/eller adresse kræver udstedelse af nyt certifikat. Udgiften hertil betales af firmaet selv.

Virksomheder med flere end tre afdelinger skal selv udføre og dokumentere interne audits i egen virksomhed ved egne auditrapporter. Disse virksomheder modtager én intern audit fra SikkerhedsBranchen om året som alle andre.

SikkerhedsBranchens leveringsomfang, betalingsforhold og priser
Virksomheden skal betale et årligt abonnement i henhold til gældende priser og betalingsbetingelser - første gang ca. tre måneder efter underskrivelsen af erklæring om deltagelse.

Virksomheden skal betale for deltagelse i certificeringsordningen iht. SikkerhedsBranchens gældende priser og betalingsbetingelser, der kan ses på hjemmesiden www.sikkerhedsbranchen.dk

Medlemspris opnås tidligst fra indmeldelsestidspunktet.

Priserne for certificering og opstartskursus m.v. kan ændres en gang om året pr. 1.4. med en måneds varsel.

Betalingen dækker:
- Konsulentbistand, ydet efter SikkerhedsBranchens gældende praksis, særligt i forbindelse med opstart.

- Udarbejdelse og opdatering af samtlige værktøjer på kss.sikkerhedsbranchen.dk

- En intern audit pr. år. Ekstra audits vil blive faktureret virksomheden efter SikkerhedsBranchens gældende priser og betalingsbetingelser.

- En ekstern audit pr. år foretaget af DIC/Intertek.

- Overvågning af og meddelelse om nye eller ændrede love, regler og branchebestemmelser.

- SikkerhedsBranchens samarbejde med andre organisationer om opdatering og udvikling af kravspecifikationer samt meddelelse om ændringer.

Betalingen dækker ikke:
Såfremt en virksomhed ikke er klar til gennemførelse af audit på det aftalte og varslede tidspunkt, ekstra audits eller regninger som følge af lukning af afvigelser. I disse tilfælde vil virksomheden blive faktureret den faktiske omkostning for SikkerhedsBranchen eller certificeringsorganet i henhold til gældende priser og betingelser.

For sen aflysning medfører gebyr i henhold til priser og betalingsbetingelser, der kan ses på hjemmesiden www.sikkerhedsbranchen.dk. Ekstra udgifter til certificeringsorganet viderefaktureres uden avance.
En gentaget aflysning vil blive betragtet som en udmeldelse af certificeringsordningen. 

Eventuelle ekstra uddannelses-, investerings- og driftsomkostninger i øvrigt i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet påhviler virksomheden.

Opsigelsesvilkår
Aftalen kan opsiges af begge parter. SikkerhedsBranchen forpligter sig dog til kun at opsige aftalen, såfremt certifikat ikke kan opretholdes, betalinger ikke præsteres, virksomheden ekskluderes af SikkerhedsBranchen eller hele denne ordning nedlægges.

Det forudsættes, at virksomheden har opnået certifikat senest seks mdr. efter opstartskursus. I modsat fald kan SikkerhedsBranchen annullere denne aftale.

Virksomheden kan opsige denne aftale med et halvt års varsel til 1.4. eller 1.10.

Tvister
Principielle tvister afgøres af SikkerhedsBranchens bestyrelse.