Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

Hvor længe må en kommunal vagtcentral opbevare tv-overvågningsmateriale med tilhørende journalnummer i forbindelse med en politianmeldelse?

I henhold til lov om tv-overvågning må optagelser fra tv-overvågning gemmes i 30 dage jf. § 4c stk. 4. Dog med undtagelser jf. stk. 5:

Stk. 5. Optagelser kan opbevares i et længere tidsrum end nævnt i stk. 4, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold, den dataansvarliges behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed efter stk. 2. Er opbevaring nødvendig af hensyn til en konkret tvist, skal den dataansvarlige inden for den frist, der er angivet i stk. 4, underrette den, som tvisten vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende.

I henhold til GDPR er hovedprincippet, at I ikke må gemme længere end højest nødvendigt. Det betyder som udgangspunkt at optagelser skal slettes når de er videregivet til politiet for så vil det ikke være nødvendigt at have dem selv – medmindre man kan påberåbe sig en af undtagelserne nævnt ovenfor. Det kan være hvis man er er i færd med at behandle en konkret tvist mellem kommunen og en anden part eller det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse. Den tredje undtagelse er ikke relevant for en kommune.