Forretningsorden for SikkerhedsBranchens udvalg

1. Oprettelse af udvalg

Stående udvalg
Stående udvalg oprettes efter godkendelse af SikkerhedsBranchens bestyrelse.

Hvis en gruppe af medlemmer ser et behov for oprettelse af et stående udvalg med det formål at kun­ne varetage gruppens særlige faginteresser, indstilles oprettelse af udvalget til SikkerhedsBranchens bestyrelse.

Et stående udvalg kan oprettes, når en gruppes faginteresser adskiller sig væsentligt fra eksi­sterende stående udvalg. Et stående udvalg bør minimum bestå af 8 medlemsvirksomheder med sammenfaldende faginteresser.

Med henblik på at fremme et stående udvalgs faglige relevans for tilknyttede medlemsvirksomheder, kan udvalgsledelsen til bestyrelsen indstille, at udvalget opretter et eller flere fagudvalg under sig.

Fagudvalg
På samme måde som beskrevet ovenfor, kan en gruppe medlemmer via et stående udvalg indstille til oprettelse af et fagudvalg under det stående udvalg.

SikkerhedsBranchen kan indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer. I sådanne samarbejdsaftaler kan der være fastsat bestemmelser vedrørende organisationens repræsentation i udvalgene, herunder faste pladser eller oprettelse af et eller flere nye udvalg eller fagudvalg. Samarbejdsaftalens bestemmelser har forrang frem for forretningsgangens bestemmelser i § 3.

2. Udvalgsledelserne

Stående udvalg
Hvert stående udvalg ledes af en udvalgsledelse. Udvalgsledelsen består som minimum af udvalgets for­mand og næstformand. For stående udvalg med et større antal medlemmer kan udvalget beslutte, at udvalgsledelsen skal bestå af et antal medlemmer udover formand og næstformand. En ud­valgs­le­delse bør ikke overstige 10 personer.

Udvalgsformanden er medlem af SikkerhedsBranchens bestyrelse.

Forud for foreningens generalforsamling afholdes et medlemsmøde hvorpå der foretages valg til udvalgsledelse. Valget gennemføres efter retningslinjerne i forretningsordenens § 3.

Fagudvalg
Hvert fagudvalg ledes af en fagudvalgsledelse. Fagudvalgsledelsen består minimum af fagudvalgets formand og næstformand. For fagudvalg med et større antal medlemmer kan fagudvalget beslutte, at fagudvalgsledelsen skal bestå af et antal medlemmer udover formand og næstformand. En fagudvalgsledelse bør ikke overstige 6 personer.

Fagudvalgsformanden er medlem af ledelsen af det stående udvalg, fagudvalget er oprettet under, men ikke af bestyrelsen.

Forud for det stående udvalgs medlemsmøde afholdes et medlemsmøde i fagudvalget hvorpå der foretages valg til fagudvalgsledelse. Valget gennemføres efter retningslinjerne i forretningsordenens § 3.

3.Valg til udvalgsledelserne

Mødeindkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 14 dage før medlemsmødet afholdes. Evt. forslag fra medlemmerne, herunder opstilling af kandidater til udvalgsledelsen, skal indgives skriftlig til sekretariatet senest 7 dage før medlemsmødet.

Valgproceduren gennemføres af den på medlemsmødet valgte ordstyrer efter følgende retningslinjer:
Først vælges udvalgsformand. Såfremt der er opstillet flere kandidater til udvalgsfor­mands­posten, foretages en afstemning. Den, der opnår stemmeflertal, er valgt. Såfremt et medlem fremsætter ønsker om skriftlig afstemning, skal dette ønske følges. Den valgte ord­sty­rer står for sammentælling af afgivne stemmer. Har 2 eller flere kandidater opnået stemmelig­hed, skal ny afstemning finde sted mellem disse kandidater. Evt. anden stemmerunde skal altid være skriftlig.

Herefter foretages valg af udvalgets næstformand. Dette sker efter samme retningslinjer som for valg af udvalgsformand.

Endelig foretages valg til de øvrige pladser i udvalgsledelsen. Der vælges et antal kandidater svarende til pladser i udvalgsledelsen. Kandidaterne med flest stemmer bliver valgt. Såfremt der er opstillet flere kandidater end der er pladser i udvalgsledelsen og der opstår stemmelighed mellem kandidaterne med færrest stemmer, skal der foretages omvalg blandt de berørte kandidater.

Den valgte næstformand er suppleant for formanden og indtræder ved udvalgsformandens forfald eller firmaskift og forbliver ny formand frem til førstkommende ordinære valg til udvalgsledelsen.

Alle valg til udvalgsledelserne er relateret til virksomheden og ikke til den af virksomheden aktuelt udpegede person.

Såfremt et medlem af udvalgsledelserne i løbet af valgperioden ansættes i en anden virksomhed, end den han blev indvalgt i udvalgsledelsen fra, udtræder medlemmet af udvalgsledelsen på sit fratrædelsestidspunkt og virksomheden har ret til at udpege nyt medlem til udvalgsledelsen. Det nye medlem er medlem af udvalgsledelsen frem til førstkommende ordinære valg til udvalgsledelse.

Alle medlemmer i en udvalgsledelse kan genvælges.

4. Udvalgsledelsens primære arbejdsopgaver

Udvalgsledelsen organiserer sig selv med en hensigtsmæssig arbejdsfordeling for de løbende op­ga­ver. SikkerhedsBranchens sekretariat deltager i alle møder og fungerer som referent.

Udvalgsledelsen mødes efter behov for planlægning og iværksættelse af arbejdsopgaver, aktiviteter for medlemmerne m.v. Udvalgsledelsen udpeger deltagere i arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg inden for udvalgets fagområder.

Udvalgsformanden forestår skriftlig indkaldelse med dagsorden for møder i udvalgsledelsen gennem SikkerhedsBranchens sekretariat.

Der skal udarbejdes referat fra møderne, og dette udsendes til udvalgsledelsen samt SikkerhedsBranchens formand og næstformænd. Endvidere lægges referatet ud på SikkerhedsBranchens hjemmeside, hvor alle de til udvalget knyttede medlemmer har adgang.

Alt skriftligt materiale udsendes gennem SikkerhedsBranchens sekretariat og altid på SikkerhedsBranchens design.

5. Udvalgskompetence

Såvel medlemmer af udvalgsledelsen som udpegede repræsentanter i arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg kan deltage alene som repræsentanter for SikkerhedsBranchen i møder og forhandlinger med myndigheder, andre organisationer mv. Endelig godkendelse af resultater skal ske i det stående udvalg.

De stående udvalgsformænd har ansvaret for, at SikkerhedsBranchens bestyrelse på dens møder får løbende orientering om udvalgsaktiviteter, der har betydning for flere udvalg eller hele SikkerhedsBranchen.

Udvalgsrepræsentanter i arbejde udenfor SikkerhedsBranchen har pligt til at informere de parter, der er involveret i arbejdet, om hvilket mandat SikkerhedsBranchens stående udvalg og/eller bestyrelse har givet.

Som vedtaget på generalforsamlingen 23.05.2019