Om Brugergruppen

Brugergruppen et fælles forum for organisationer, myndigheder, museer osv. (altså slutbrugere, der arbejder med sikring og sikkerhed – og som gør brug af sikringsprodukter og -ydelser). I Brugergruppen kan denne slags medlemmer være med til at afdække behov og tendenser inden for sikring og sikkerhed. Derudover er der også rig mulighed for at netværke med andre sikkerhedsansvarlige. 

Kommisorium

Medlem af Brugergruppen kan blive alle slutbrugere, som arbejder professionelt med sikring og sikkerhed. Gruppen kan rejse spørgsmål om og komme med kommentarer og forslag til SikkerhedsBranchens virke. Udvalget høres, og kan bede om at blive hørt med hensyn til punkter på de øvrige udvalgs arbejdsplan. Udvalget kan udarbejde og virke for at opfylde sin egen arbejdsplan til gavn for medlemmerne. 

Udvalget indgår ikke i den formelle beslutningsstruktur i SikkerhedsBranchen. Medlemmer af udvalget kan således ikke vælges til bestyrelsen eller deltage på generalforsamlingen. 

Gruppen mødes efter behov typisk 3 – 4 gange om året. Der afholdes et årligt medlemsmøde, hvor alle medlemmer inviteres. Udvalget kan desuden afholde egne arrangementer efter behov. Udvalgets medlemmer inviteres til SikkerhedsBranchens generelle arrangementer som Sikkerhedsdagen. 

Medlemmerne af udvalget modtager generel information fra SikkerhedsBranchen, herunder nyhedsbrevet (hver 14. dag) og Medlemsnyt (månedligt). Man modtager ligeledes informationsmails med generel information om sikringsmarkedet, love og regler, forsikringsforhold o.l. Udvalget får sin egen side på SikkerhedsBranchens hjemmeside. Medlemmerne får login til hjemmesiden. Udvalget har som andre udvalg fri adgang via sekretariatet til at udsende udvalgsspecifik information til medlemmerne. 

Opgaver: 

  • At styrke erfaringsudveksling og videndeling mellem medlemmerne 
  • At sikre information fra sekretariatet og informationsudveksling mellem SikkerhedsBranchens øvrige udvalg og dette.
  • At komme med indspark til og søge indflydelse på de beslutninger bestyrelsen og udvalgene i SikkerhedsBranchen træffer og sekretariatet implementerer 
  • At stille værktøjer og viden til rådighed for medlemmernes daglige sikrings- og sikkerhedsarbejde.
  • At indsamle viden og statistik til brug for arbejdet i udvalget