Etiske regler

Herunder kan du læse SikkerhedsBranchens etiske regelsæt.

Etiske regler for SikkerhedsBranchen – Den Danske Forening for Sikkerhed & Sikring

§ 1

SikkerhedsBranchens etiske regler forpligter den del af medlemsvirksomheden og dennes medarbejdere, der er beskæftiget inden for SikkerhedsBranchens område.

Overtrædelser af disse regler af medarbejdere i medlemsvirksomheder betragtes som overtrædelser begået af den pågældende virksomhed.

§ 2

Som medlem af SikkerhedsBranchen, påhviler der virksomheden et særligt ansvar:

Et ansvar over for kunderne for at tilvejebringe den bedst mulige sikring af kundens værdier i forhold til de midler, der er afsat til opgaven, samt til enhver tid at foreslå de efter forholdene optimale løsninger.

Et ansvar over for branchen ved konstant at medvirke til at højne og værne om det professionelle niveau i branchen, ved at være på forkant med udviklingen – teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt.

Et ansvar over for den tillid, kunden viser medlemmet, ved blandt andet at give medlemmet adgang til kundens virksomhed, således at kunder nu og fremover er trygge ved at købe ydelser hos medlemmer af SikkerhedsBranchen.

Et ansvar for, at særligt vagtmedarbejdere i medlemsvirksomheder optræder korrekt og sagligt over for offentligheden som repræsenterende både den enkelte virksomhed – og branchen generelt.

Et ansvar over for offentligheden ved, at medlemmerne udviser en ærlig, etisk og ansvarsbevidst indstilling til begreberne sikkerhed og sikring af samfundets værdier.

Et ansvar over for de øvrige medlemmer i branchen til ikke at miskreditere branchen som helhed eller enkelte medlemmer af denne gennem handlinger eller udtalelser overfor kunder eller i offentligheden, og ikke at udtale sig på branchens vegne, undtagen efter udtrykkeligt mandat fra SikkerhedsBranchens bestyrelse.

Et ansvar for til stadighed at være i besiddelse af den eller de autorisationer, godkendelser eller uddannelser, der via lovgivning eller generel branchepraksis kræves for at udøve den pågældende aktivitet.

§ 3

En medlemsvirksomhed og dennes nuværende, tidligere og kommende medarbejdere må ikke videregive konfidentielle oplysninger eller viden af konfidentiel karakter, der er indhentet i forbindelse med løsning af opgaver for nuværende og tidligere kunder.

§ 4

Et medlem skal iagttage god forretningsskik – såvel alment som ud fra de specifikke retningslinier, der udstikkes gennem SikkerhedsBranchens bestyrelse.

§ 5

Medlemmer af SikkerhedsBranchen skal i sin markedsføring efterstræbe saglighed, ansvar, objektivitet og åbenhed. Medlemmet kan/skal anvende sit medlemskab af SikkerhedsBranchen i markedsføringen som garanti for at virksomheden lever op til blandt andet nærværende sæt etiske regler. Virksomheden må henvise til medlemskabet af SikkerhedsBranchen såvel direkte som indirekte.

§ 6

Medlemmer af SikkerhedsBranchen har et særligt ansvar overfor Politi, Retsmyndigheder, Forsikringsorganisationer og andre institutionelle samarbejdspartnere for branchen.

Ansvaret indebærer, at medlemmer af SikkerhedsBranchen i videst muligt omfang skal samarbejde med disse organisationer i branchesammenhæng samt at sikre, at de lovkrav og normer, der opstilles for branchens medlemmer, opfyldes og kontrolleres såvel internt som eksternt i virksomheden. Dette gælder også virksomhedens underleverandører og underentreprenører.

Herudover skal medlemmer af SikkerhedsBranchen medvirke til, at krav og normer til enhver tid afspejler et højt professionelt niveau.

§ 7

Klager over overtrædelser af de etiske regler stiles til Bestyrelsen, der behandler klagerne som bestemt i § 12 i organisationens vedtægter. Klageren kan dog forinden anmode om et samråd, hvori deltager en af bestyrelsen udpeget opmand samt klageren og den indklagede.

Som vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. maj 1994 og med ændring 16. maj 2000 og 14. maj 2003.