Vedtægter

Herunder kan du læse SikkerhedsBranchens vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen 23. maj 2019.

Vedtægter for SikkerhedsBranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

1. Navn og hjemsted

Organisationens navn er: “SikkerhedsBranchen, Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring”, i daglig tale “SikkerhedsBranchen”. Organisationens hjemsted er Storkøbenhavn.

2. Formål

Det er SikkerhedsBranchens formål under SikkerhedsBranchen at samle virksom­heder eller organisationer, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring, og varetage medlemmernes fælles interesser på de områder, der ikke vedrører løn og arbejdsvilkår, herunder bl.a.

 • Repræsentere og bistå medlemmer i sager, hvor de er berørt, såfremt det må skønnes at have almen interesse for andre SikkerhedsBranchemedlemmer.
 • Foranledige og fortsætte et samarbejde med offentlige myndigheder bl.a. med det formål, via regeldannelse, at skabe gode forudsætninger for branchen.
 • Repræsentere medlemmerne i offentlig­heden med det formål at højne branchens omdømme og øge forståelsen for dens arbejde.
 • Virke for et samarbejde mellem med­lemmer om spørgsmål af almen interesse og være et forum for sådanne spørgsmål.
 • Formidle kontakt til og samarbejde med institutioner og organisationer med beslægtede formål nationalt såvel som internationalt.
 • Bidrage til en højnelse af medlemmernes professionelle standard fx. ved uddannelsesvirksomhed og oplysningsvirksomhed.
 • Tilvejebringe grundlaget mellem medlemmerne og på markedet for gode kollegiale og faglige forhold.
 • I det hele taget at søge at gavne fællesskabet under SikkerhedsBranchen uden at være til hindring for den frie konkurrences udfoldelse.

3. Medlemmer

I SikkerhedsBranchen kan optages virksomheder, der som erhverv er leverandører til tredjemand af genstande og ydelser til brug for etablering af sikkerhed og sikring. For organisationer gælder, at de på samme måde kan optages som medlemmer, forudsat at de ikke repræsenterer selvstændige virksomheder, der kan optages efter bestemmelsen i 1. punktum. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde undtagelsesvist beslutte at optage en organisation selv om denne forudsætning ikke er opfyldt.

Virksomheder, der ønsker optagelse i SikkerhedsBranchen, skal derudover opfylde følgende krav:

a. Virksomheden skal være i besiddelse af de nødvendige autorisationer, tilladelser eller godkendelser, der kræves for dens aktivitet.

b.Virksomheden skal tilslutte sig SikkerhedsBranchens formål og de til enhver tid gældende etiske regler for medlemsvirksomhedernes adfærd indenfor SikkerhedsBranchens område.

c. Virksomheden skal bekræfte sin forpligtelse til at blive ISO-9001 certificeret indenfor de områder af virksomhedens aktiviteter, der er dækket af SikkerhedsBranchens certificeringsordninger med opstart senest 1 år efter, at hver certificeringsordning er gjort tilgængelig for virksomheden.

d. Virksomheden må ikke have verserende sager med myndigheder om gyldigheden af autorisationer, tilladelser eller godkendelser eller den fortsatte ret til at have disse.

e. Virksomheden og dens ledelse må ikke i en periode på 2 år inden anmodning om optagelse have udvist adfærd som må anses for at være i strid med SikkerhedsBranchens etiske regler.

Henvendelse om optagelse sker skriftligt til SikkerhedsBranchens sekretariat. Henvendelsen skal for at kunne behandles være ledsaget af følgende erklæringer:

 1. En erklæring om virksomhedens omsætning i seneste de tolv måneder med henblik på korrekt placering i kontingentgruppen
 2. En erklæring fra virksomhedens ledelse med oplysning om, hvorvidt nogen i den daglige ledelse af virksomheden indenfor de seneste 2 år har haft en ledende position i en virksomhed indenfor udbud af ydelser og udstyr indenfor sikkerhed og sikring, som er gået konkurs, betalingsstandsning eller er undergået rekonstruktion.

Anmodning om optagelse behandles af bestyrelsen. Afgørelse træffes efter indhentelse af udtalelse fra de relevante udvalgsformænd og gennemført interview med virksomheden – jfr. i øvrigt § 9, stk. 3. Ved behandlingen kan et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen afvise ansøgningen om optagelse og henvise spørgsmålet om medlemskab til behandling på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt ansøgeren opretholder sin ansøgning, hvor spørgsmålet så skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Uafhængigt af ovenstående bestemmelser, kan bestyrelsen beslutte at optage æresmedlemmer i overensstemmelse med særlige regler herfor.

4. Medlemsforpligtelser

Det påhviler medlemmer under SikkerhedsBranchen at overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold over for uvedkommende og virke på en sådan måde, at det er SikkerhedsBranchen værdigt. Ligeledes skal medlemmer leve op til de af SikkerhedsBranchen vedtagne etiske regler.

Det påhviler ethvert medlem at efterleve de til enhver til gældende etiske regler for SikkerhedsBranchen. Såfremt et medlem overtræder de etiske regler, kan bestyrelsen vedtage påtale, påbud eller ophør af medlemskab som bestemt i § 13.

Medlemmerne under SikkerhedsBranchen har i øvrigt pligt til løbende at holde SikkerhedsBranchen underrettet om sådanne forhold, der i forhold til § 2 er af betydning for SikkerhedsBranchens virksomhed, og SikkerhedsBranchen kan til enhver tid kræve sådanne oplysninger, når den angiver sagens genstand og formålet med indhentning af op­lysninger. Såfremt et medlem ikke overholder sin indberetnings-forpligtelse, kan bestyrelsen idømme medlemmet en bod på et halvt års medlemskontingent. Har dette ikke den ønskede virkning, kan bestyrelsen i medfør af § 13 vedtage at lade det pågældende medlems medlemskab ophøre.

SikkerhedsBranchen har også, af hensyn til nødvendig viden om markedets størrelse såvel som korrekt kontingentmæssig indplacering, krav på indberetninger om medlemmers årlige, brancherelaterede sta­tistik og omsætningstal. Oplysningerne skal afgives til en af SikkerhedsBranchen udpeget, uvildig instans, som er underlagt tavshedspligt. Den uvildige instans må kun meddele SikkerhedsBranchen, hvilken kontingentkategori medlemmet hører under, og videregive tal, der belyser generelle statistiske forhold for hele branchen. SikkerhedsBranchen kan vælge at indsamle oplysningerne på anden vis, når det garanteres, at samme krav til anonymitet som ovenfor beskrevet er opfyldt.

5. Kontingent

Såfremt en koncern vælger at udøve sine sikkerhedsaktiviteter gennem flere firmaer/selskaber med selvstændige CVR-numre, betales kontingent for hvert selvstændigt firma/selskab svarende til den kontingentkategori, der knytter sig til firmaets/selskabets omsætning.

En koncerns samlede kontingent kan maksimum udgøre 2 gange højeste kontingenttrin, uanset antal af selskaber. Modsætningsvis kan en opsplitning i selvstændige selskaber ikke medføre en samlet kontingentbetaling, som ville kunne være mindre end den efter foranstående beregning (2 gange højeste kontingenttrin).


Såfremt koncernen ønsker, at samtlige dets selvstændige firmaer/selskaber betaler kontingent, kan koncernen selv bestemme fordelingen af kontingenternes beregning for de enkelte deltagende selvstændige firmaer/selskaber svarende til foran anførte 2 gange højeste kontingenttrin.

6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle SikkerhedsBranchens anliggender-medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser vedrørende SikkerhedsBranchen.

SikkerhedsBranchen afholder en årlig ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes af en på det pågældende møde valgt dirigent.
Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for generalforsamlingens afholdelse.

Over det passerede på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen giver i påkommende tilfælde fuldt bevis for, hvad der er passeret på ge­neralforsam­lingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo maj. Indkaldelse skal ske pr. mail til hvert medlem med mindst 1 måneds varsel.

Dagsordenen for generalforsamlingen samt eventuelt indkomne forslag tilstilles mindst 8 dage før denne til medlemmerne pr. post eller mail og skal inde­holde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning om SikkerhedsBranchens virksomhed
 3. Beretninger fra de stående udvalg
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Forslag fra medlemmer, bestyrelse eller stående udvalg
 8. Eventuelt.

På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages i de på dagsordenen opførte sager.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hver medlemsvirksomhed. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for et medlem at møde op, kan denne lade sig repræsentere ved en anden stemmeberettiget, der foruden sin egen stemme kan afgive stemme for indtil tre medlemmer ifølge fuldmagt.

Beslutninger træffes ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer i følgende tilfælde:

 • Forslag til vedtægter eller vedtægtsændringer.
 • Opløsning af SikkerhedsBranchen.

I disse tilfælde foretages afstemningen skriftligt. I alle andre tilfælde kan der begæres skriftlig afstemning.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne i SikkerhedsBranchen over for bestyrelsen skriftligt begærer det og samtidig anfører, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt senest 3 uger efter den skriftlige begærings modtagelse.
De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

I øvrigt gælder samme regler for ekstraordinære generalforsamlinger som for ordinære generalfor­samlinger.

8. Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår den øverste ledelse af SikkerhedsBranchens anliggender under ansvar over for generalforsam­lingen.

Bestyrelsen består af højst 10 personer. Såfremt en koncern eller virksomhed måtte få flere end et medlem af bestyrelsen, har koncernen eller virksomheden kun en stemme i bestyrelsen.

En koncern eller en virksomhed er defineret ved et selvstændigt CVR-nr. og kontingent.

Alle valg til bestyrelsen er relateret til koncernen eller virksomheden og ikke til den af koncernen eller virksomheden aktuelt udpegede person.

Hvert af de 6 stående udvalgs formænd er medlem af bestyrelsen. Valg foretages i henhold til forretningsordenen for stående udvalg.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter den afgående bestyrel­ses indstilling. Viser der sig et flertal imod den af bestyrelsen foreslåede kandidat, vælges en anden blandt de fremmødte. Disse bestyrelses­medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog således, at halvdelen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år. Gen­valg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem i løbet af en valgperiode ansættes i anden koncern eller virksomhed, end den han blev indvalgt i bestyrelsen fra, udtræder medlemmet af bestyrelsen på sin fratrædelsesdato, og koncernen eller virksomheden har ret til at udpege nyt medlem til bestyrelsen med samme eller lignende koncern eller virksomheds charge, som det udtrædende medlem oppebar. Det nye medlem er medlem af bestyrelsen i den resterende del af bestyrelsespladsens valgperiode. Det nye medlem kan som øvrige bestyrelsesmedlemmer genvælges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer jf. § 8 stk. 2 er mødt frem. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, dog jf. § 8 stk. 2. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afholder hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling et konstitueren­de møde, hvor den af sin midte vælger formand og 2 viceformænd. I tilfælde af formandens forfald varetages dennes opgaver af en viceformand.

Udtræder formanden permanent af bestyrelsen, afholdes inden 14 dage nyt konstituerende møde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden er sammen med et bestyrelsesmed­lem eller direktøren bemyndiget til at underskrive på SikkerhedsBranchens vegne med bindende virkning for denne. Bestyrelsen kan meddele prokura, kollektivt eller enkeltvis.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budget og regnskab samt at sørge for, at regnskabet revi­deres af den af generalforsamlingen valgte, statsautoriserede revisor. Regnskabsåret løber fra den 1. april til 31. marts det følgende år.

Bestyrelsen er ulønnet.

Ved forfald af bestyrelsesmedlemmer fra stående udvalg indtræder udvalgsnæstformanden som suppleant.

Formanden eller i hans forfald en viceformand indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte det skønnes nødvendigt. Over bestyrelsens møder føres en protokol.

Bestyrelsens opgaver er:

 • at påse, at foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger
 • at påse, at foreningen drives i overensstemmelse med den vedtagne mission, vision og strategi
 • at forvalte foreningens økonomi
 • at udøve foreningens virksomhed gennem sekretariatet, der ledes af en af bestyrelsen ansat direktion
 • at foranledige udarbejdelse af de nødvendige forretningsordener, herunder funktionsbeskrivelser for direktionen
 • at skabe samarbejde med andre foreninger og organisationer, hvis interesseområde knytter sig tæt til foreningens virke
 • at informere om fortolkningsbidrag for overholdelse af god forretningskultur og etik i branchen
 • at udpege foreningens repræsentanter i eksterne udvalg, råd og arbejdsgrupper m.m.
 • at foranstalte ophør af medlemskab jf. § 13.

9. Stående udvalg

Under bestyrelsen er SikkerhedsBranchen, af hensyn til en ledelsesmæssig og arbejdsmæssig fornuftig struktur, inddelt i stående udvalg, hvert på sit arbejdsområde.

De stående udvalg vælger hver af sin midte en udvalgsledelse med den pågældende udvalgs­formand som leder. Ved anmodning om optagelse af nye medlemmer, kan udvalgsle­delsen ved dennes formand afgive udtalelse over for SikkerhedsBranchens bestyrelse.

Med henblik på at fremme et stående udvalgs faglige relevans for tilknyttede medlemsvirksomheder, kan udvalgsledelsen til bestyrelsen indstille, at udvalget opretter fagudvalg under sig. Oprettelse af fagudvalg fører dog ikke til, at bestyrelsen udvides. Formanden for et fagudvalg har således automatisk sæde i det pågældende stående udvalg, men ikke i bestyrelsen.

10. Sekretariatet

Til varetagelse af SikkerhedsBranchens opgaver oprettes et sekretariat, der forestår SikkerhedsBranchens daglige drift.

Bestyrelsen træffer beslutninger om nødvendige ressourcer og forestår ansættelse af foreningens direktør, der fungerer som sekretariatsleder. Direktøren forestår øvrige ansættelser.

Direktøren og vicedirektøren forudsættes bl.a. at deltage i bestyrelsens møder.

Sekretariatet kan træffe endelig afgørelse om medlemsophør i de i § 13 stk. 2, litra 1-4 anførte tilfælde. Derudover varetager sekretariatet sagsbehandling. Vedrørende andre klager over medlemmer for tilsidesættelse af vedtægter eller foreningens etiske regler træffer bestyrelsen endelig beslutning. Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for generalforsamlingen jf.§13.

11. Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke for SikkerhedsBranchens forpligtelser. Ved aftaler indgået af SikkerhedsBranchen forpligtes og berettiges alene SikkerhedsBranchen.

12. Sanktioner for overtrædelse af vedtægterne eller de etiske regler

Sekretariatet varetager også behandlingen af de sager, hvor der efter disse vedtægter eller foreningens etiske regler rejses krav om sanktion mod et medlem, og hvor sekretariatet efter §10 og §13 ikke har kompetence til endeligt at afgøre sagen.

Sekretariatet foranlediger at klageproceduren er offentliggjort.

Bestyrelsen træffer endelig beslutning om sagens afgørelse med enten at afvise en klage, at tildele en skriftlig påtale, at tildele en skriftlig advarsel, eller at beslutte en eksklusion.

En advarsel gælder i 5 år. Såfremt der gives yderligere en advarsel indenfor 5 år udløser dette eksklusion, hvis der rejses krav herom.

En påtale gælder i 3 år. Såfremt der gives en ny påtale indenfor 3 år for et lignende forhold vil dette udløse en advarsel.

13. Ophør af og klager vedrørende medlemskab.

Et medlems opsigelse af medlemskab skal ske med skriftligt varsel pr. post eller mail til sekretariatet med mindst 6 måneders varsel til et regnskabsårs udgang.

Medlemsskabet for et medlem kan ophæves (eksklusion) af følgende årsager:

 1. Manglende betaling af kontingent eller andre fordringer, foreningen måtte have på medlemmet efter at der efter forfaldsdatoen er fremsendt skriftligt påkrav med en frist på mindst 10 kalenderdage til at bringe forholdet i orden
 2. Manglende efterkommelse af pligten til på fyldestgørende måde at besvare henvendelser og afgive oplysninger til foreningen, jfr. § 4 og herunder statistiske oplysninger jfr. § 4, stk. 4. 2. afsnit. – efter at der er fremsendt skriftligt påkrav med en frist på 10 kalenderdage til at bringe forholdet i orden.
 3. Hvis medlemmet undlader at indsende dokumentation for oplysninger vedrørende autorisationer, forsikringsforhold eller efteruddannelse – efter at der er fremsendt skriftligt påkrav med en frist på 10 kalenderdage til at bringe forholdet i orden.
 4. Hvis medlemmet erklæres konkurs, kommer i rekonstruktion eller faktisk standser sine betalinger
 5. Hvis medlemmet i væsentlig grad tilsidesætter foreningens vedtægter eller etiske regler.
 6. Hvis medlemmet ejer en kontrollerende del af en virksomhed, der leverer sikkerhedsydelser, og denne virksomhed i væsentlig grad tilsidesætter gældende regler og lovgivning for området.

Beslutning om ophævelse af medlemskab efter ovenfor anførte litra 1-4 træffes af foreningens sekretariat. Beslutning om ophævelse af medlemskab i øvrigt træffes af SikkerhedsBranchens Bestyrelse.

En afgørelse om afvisning af klagen, tildeling af skriftlig påtale, skriftlig advarsel eller om ophævelse af medlemskab truffet af bestyrelsen er endelig, men kan indbringes for generalforsamlingen på førstkommende ordinære generalforsamling.

Fra og med ophævelsen af medlemsskabet er det tidligere medlem uberettiget til i enhver sammenhæng at fremstå som medlem af eller være tilknyttet SikkerhedsBranchen og/eller anvende foreningens navn og logo i nogen form for markedsføring. Det tidligere medlem er forpligtet til uden ophør og for egen regning at fjerne enhver brug af SikkerhedsBranchens navn og logo fra hjemmeside, brevpapir og alt anden markedsføringsmaterialer uanset medie og form.

Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelse ifalder det tidligere medlem en konventionalbod på kr. 50.000, for hver overtrædelse.

14. Organisationens opløsning

Beslutning om SikkerhedsBranchens opløsning skal for at være gyldig være truffet med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Den endelige beslutning har først gyldighed, når generalforsamlingen har vedtaget en af bestyrelsen udarbejdet plan, der omfatter afvikling af alle forpligtelser og fordeling af SikkerhedsBranchens formue.