Medlemsklager

Med reference til SikkerhedsBranchens vedtægter finder du herunder retningslinjer for tre typer klager medlemmerne imellem.

Certificering

Vil du klage over overtrædelser af ISO 9001-standarden, eller manglende overholdelse af kravspecifikationer, skal du rette henvendelse til SikkerhedsBranchens ledende auditor. Sekretariatet vil i samarbejde med det relevante akkrediterede certificeringsorgan granske klagen og træffe en afgørelse. Det er sekretariatet, der varetager fortolkningen af kravspecifikationerne.

Ydelser

Vil du klage over ydelser mellem medlemmerne og ydelser overfor en fælles kunde, hvor man leverer forskellige dele af sikringen, henviser vi til en mediator på det pågældende fagområde. Det er sekretariatet, der udpeger mediator, og denne har alene til opgave at opnå en løsning, som begge parter kan tilslutte sig. En sådan løsning kræver, at partnerne er enige om at løse uoverensstemmelserne på denne måde – hvis ikke, henviser vi til domstolene.

Proceduren for denne klagetype er som følger:

 • Du/I rejser sagen overfor sekretariatet. I indbetaler begge 1.000 kr.
 • Sekretariatet vurderer, om der kan være hold i klagen eller om den er åbenbart grundløs. Hvis den er, afviser sekretariatet klagen eller også igangsættes nedenstående procedure. 
 • Sekretariatet anviser en mediator på det pågældende fagområde.
 • Det er mediator, der beslutter midlerne til at opnå en løsning. Mediator vil dog bede klageren om en kort skriftlig fremstilling af sagen, som efterfølgende bliver sendt til den indklagede, der kan komme med sin kommentar.
 • Herefter er det mediators opgave at søge en fælles løsning, som begge parter kan acceptere. Mediator kan forsøge at søge en løsning på alle stadier i processen.
 • Det er mediator, der beslutter, hvornår en sag skal opgives, uden der er fundet en løsning. Forudsætningen er dog, at videre mægling er udsigtsløs. I alle tilfælde skriver mediator en rapport, som angiver den løsning, man er nået frem til, eller den som mediator foreslår som den rigtige løsning.
 • Kan parterne ikke finde frem til en løsning, henviser vi til domstolene.
 • Det er jer (parterne i sagen), der betaler for udgifter til en mediator.

Etiske regler

Vil du klage over, at et andet medlem har overtrådt de etiske regler, håndterer sekretariatet sagen på vegne af bestyrelsen efter nedenstående procedure.

 • Som klager indbetaler du 1.000 kr. til sekretariatet, hvorefter sekretariatet tager klagen op til behandling.
 • Du skal til terminer – fastsat af sekretariatet – indsende skriftlig beskrivelse af og dokumentation for klagens indhold. Vi afviser klagen, hvis du ikke overholder terminerne.
 • Vi sender klagen til det medlem, du klager over, for kommentarer. Indklagede skal også svare indenfor en fastsat termin. Svarer indklagede ikke inden for tidsfristen, bliver der taget en beslutning på baggrund af klagen. Der kan ske skriftudveksling indtil sekretariatet finder, at sagen er oplyst.
 • Når sagen er oplyst, tilbyder sekretariatet at holde et mæglingsmøde mellem de to parter. Hvis en eller begge parter ikke ønsker et mæglingsmøde, eller mødet ikke er frugtbart, får parterne hver især mulighed for at indlevere en kort sagsfremstilling til brug for bestyrelsens behandling af sagen. Indleverer parterne ikke en kort sagsfremstilling, udarbejder sekretariatet en kort sagsfremstilling på baggrund af det modtagne materiale.
 • Bestyrelsen træffer beslutning på baggrund af det skriftlige grundlag. Du og det indklagede medlem har ikke krav på at møde bestyrelsen.

Arbejdsretlige spørgsmål

Da SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation, afviser vi klager over manglende overholdelse af overenskomster, betaling, arbejdsforhold osv., da der er tale om et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter.