Ansigtsgenkendelse

Ansigtsgenkendelse

Teknologien udvikler sig hurtigt og dermed også mulighederne for, hvad man kan. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til ansigtsgenkendelse. 

Spørgsmål 166 Vil ministeren redegøre for, hvad Europarådets konvention om kunstig intelligens, menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper kommer til at betyde for den danske anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi, herunder om det vil medføre et forbud mod anvendelse i realtid? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 17/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 165 Vil ministeren redegøre for den svenske og britisk praksis med og erfaringer fra anvendelse af ansigtsteknologi? Mener ministeren, at der er andre lande, hvis erfaringer bør inddrages som grundlag for en dansk beslutning om politiets anvendelse af ansigtsteknologi? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 17/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 164 Vil ministeren kommentere anbefalingerne fra Justitia og Institut for Menneskerettigheder jf. »Politiets brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum«, DIU alm. del – bilag 82, og »Ansigtsgenkendelsesteknologi, Behov for regulering af Politiets anvendelse«, DIU alm. del – bilag 104«? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 17/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 130 Præsentationer fra forelæggelsen af anbefalinger om politiets anvendelse af ansigtsgenkendelse 15/5-24 Justitia & Institut for Menneskerettigheder 17/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 909 Vil ministeren redegøre for efterretningstjenesternes brug af ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 22/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 908 Hvornår vil ministeren tage stilling til politiets anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi til bekæmpelse af bandekriminalitet, og hvornår og under hvilke betingelser mener ministeren, at teknologien vil kunne anvendes til dette formål? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 22/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 907 Vil ministeren, som opfølgning på svar på REU alm. del - spørgsmål 926, folketingsåret 2017-18, redegøre for, hvor mange kameraer med mulighed for at anvende ansigtsgenkendelsesteknologi i realtid, som politiet er i besiddelse af i dag? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 22/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 131 Vil ministeren oplyse, hvilken konkret rolle Det Europæiske Ai-kontor får, og hvilke opgaver kontoret skal varetage? Det ønskes herunder, men ikke alene, oplyst, hvorvidt kontoret skal godkende nye AI-produkter, og i hvilket omfang det skal interagere med virksomheder. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 09/04-2024 Link til spørgsmål/svar
§ 20-spørgsmål S 788 Hvilke former for ansigtsgenkendelse, herunder ansigtsgenkendelse i realtid og/eller retrospektiv anvendelse af ansigtsgenkendelse, mener ministeren at politiet bør kunne anvende til bekæmpelse af kriminalitet? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 05/04-2024 Link til spørgsmål/svar
§ 20-spørgsmål S 781 Hvad er ministerens holdning til, at Danmark snart som følge af det danske retsforbehold vil være det eneste land i EU inklusive Polen og Ungarn, som ikke har en klar regulering af politiets brug af ansigtsgenkendelse? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 05/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 127 Vil ministeren igangsætte en dataetisk vurdering af politiets anvendelse af ansigtsgenkendelse, inden der tages stilling til en eventuel udvidelse af politiets anvendelse af ansigtsgenkendelse? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 04/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 126 Vil ministeren kommentere på, hvilken type anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi, der efter ministerens opfattelse vil forudsætte en justering af den danske retlige ramme for politiets anvendelse af ansigtsgenkendelse, og om Folketinget vil blive inddraget tidligt i dette arbejde? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 04/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 125 Mener ministeren, at Danmark gennem en tilvalgsretsakt bør deltage i de dele af den nye forordning om kunstig intelligens, der vedrører retshåndhævende myndigheders anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi, eller mener ministeren, at der skal udarbejdes nationale regler på området? Og hvornår vil ministeren tage stilling til dette? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 04/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 124 Under samrådet den 23. november 2023 i Udvalget for Digitalisering og IT udtalte ministeren, at ministeren ikke mener, at myndighederne af egen drift skal orientere Folketinget om enhver mindre anvendelse af teknologien. Vil ministeren give konkrete eksempler på, hvornår Folketinget vil blive inddraget, og hvornår Folketinget ikke vil blive inddraget? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 04/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 123 Vil ministeren kommentere på Justitias rapport om politiets brug af ansigtsgenkendelsesteknologi, herunder ministerens holdning til rapportens konklusion og anbefalinger, jf. DIU alm. del – bilag 104? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 04/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 104 Rapport fra Justitia om ansigtsgenkendelsesteknologi Udvalget for Digitalisering og It 18/03-2024 Link til bilag (inkl. rapport)
Spørgsmål 760 Vil ministeren redegøre for, om Datatilsynet har taget stilling til brug af ansigtsgenkendelse, herunder om dette blot kan tages i brug af myndighederne, blot de opfylder visse kriterier? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 06/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 759 Vil ministeren redegøre for, om andre myndigheder end politiet har taget ansigtsgenkendelse i brug? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 06/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 710 Vil ministeren konkretisere, om en indførelse af ansigtsgenkendelse til kriminalitetsbekæmpelse vil kollidere med EU's retlige principper? Peter Kofod (DF) 21/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 709 Hvad er regeringens holdning til indførelse af ansigtsgenkendelse til bekæmpelse af kriminalitet, og hvis regeringen i en eller anden form er åben overfor brugen af ansigtsgenkendelse, vil ministeren da uddybe i hvilken form det kunne være? Peter Kofod (DF) 21/02-2024 Link til spørgsmål/svar
§ 20-spørgsmål S 514 Mener ministeren, at ansigtsgenkendelsesteknologier er et effektivt værktøj i forbindelse med kriminalitetsopklaring, og er ministeren åben over for at lave en forsøgsordning i Danmark med brug af ansigtsgenkendende kameraer i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse? Betina Kastbjerg (DD) 06/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 561 Er det ministerens opfattelse, at man kan indføre ansigtsgenkendelse hos danske myndigheder f.eks. politiet uden et lovbestemt regelsæt for anvendelsen? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 16/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 64 Vil ministeren bede datatilsynet om at udarbejde en liste over private kameraer, der er opsat med ansigtsgenkendelsesteknologi, da det jo kræver en tilladelse fra datatilsynet i medfør af databeskyttelsesloven § 7, stk. 2, hvilket bør muliggøre en samlet liste? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 24/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 63 Vil ministeren tage initiativ til at skabe et samlet overblik over hvilke danske myndigheder og private aktører der anvender ansigtsgenkendelsesteknologi i kameraer, jf. besvarelsen af DIU alm. del – samrådsspm. C-E den 23. november 2023? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 24/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 62 Vil ministeren, som opfølgning Jf. svar på REU alm. del - spm. 926, Folketingsåret 2017-18, oplyse, om de politikredse, der er i besiddelse af kamera med ansigtsgenkendelsesteknologi, efterfølgende har anskaffet den bagvedliggende software, der gør det muligt at gøre brug af denne teknologi? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 61 Hvordan vil ministeren inddrage Folketinget, hvis ministeren påtænker at udvide brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi? Vil det være i regi af Retsudvalget og/eller Udvalget for Digitalisering og It? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 60 Vil ministeren oplyse, om ansigtsgenkendelsesteknologi bliver brugt i asylcentrene og til asylsagsbehandling? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 51 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 23. november 2023 om ansigtsgenkendelse, jf. DIU alm. del - samrådsspørgsmål C-E? Udvalget for Digitalisering og It 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 205 Vil ministeren redegøre for, om det vil være muligt at mindske politiets ressourceforbrug i forbindelse med sportsbegivenheder såsom højrisiko fodboldkampe, hvis der indføres ansigtsgenkende teknologier i og omkring stadion og sportsanlæg mv? Betina Kastbjerg (DD) 23/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål E Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens lovede under besvarelsen af REU alm. del - samråd AÅ og BA i folketingsåret 2017-18, at Folketinget vil blive inddraget i en eventuel beslutning om at udvide brugen af ansigtsgenkendelse (kl. 13.10). Vil ministeren redegøre for, om Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens lovede under besvarelsen af REU alm. del - samråd AÅ og BA i folketingsåret 2017-18, at Folketinget vil blive inddraget i en eventuel beslutning om at udvide brugen af ansigtsgenkendelse (kl. 13.10). Vil ministeren redegøre for, om Folketinget er eller vil blive inddraget som lovet af den tidligere justitsminister? Jf. Retsudvalget - 23-08-2018 : Åbent samråd med justitsministeren om Politiets brug af ansigtsgodkendelse / Folketinget (ft.dk) (kl. 13.10) som lovet af den tidligere justitsminister? Jf. Retsudvalget - 23-08-2018: Åbent samråd med justitsministeren om Politiets brug af ansigtsgodkendelse / Folketinget (ft.dk) (kl. 13.10). Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål D Vil ministeren redegøre for, hvorfor Rigspolitiet i besvarelse af REU alm. del – spm. 1222, folketingsåret 2022-23, 2.samling, endnu ikke kan oplyse, i hvilket omfang de anvender ansigtsgenkendelsesteknologi, når der på et tidligere samråd i 2018 blev nævnt at politiet ikke gør brug af teknologien (jf. » Pape afviser blankt: Politi bruger ikke ansigtsgenkendelse«, Jyllands-Posten, den 23. august 2018? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål C Vil ministeren redegøres for Regeringens holdning til myndigheders brug af ansigtsgenkendelsesteknologi, herunder i kameraer i det offentlige rum? Med spørgsmålet spørges der ikke indtil status quo, men til regeringens politiske holdning, da regeringen indtil nu ikke har fastlagt en politisk holdning. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 10 Vil ministeren oplyse, hvorfor det danske Datatilsyn ikke har et samlet overblik over hvor og i hvilket omfang, der i dag bruges ansigtsgenkendelsesteknologi, jf. REU, Alm.del - Spørgsmål 1222, folketingsåret 2022-23 (2. samling)) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1223 Vil ministeren oplyse, om ministeren vil inddrage Folketinget, hvis brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi bliver mere udbredt end i dag, og at Folketinget i givet fald inddrages forud for en eventuel yderligere udbredelse? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 28/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1222 Vil ministeren oplyse, i hvilke situationer og hvilke danske myndigheder eller private aktører, der i dag anvender ansigtsgenkendelsesteknologi og til hvilke formål? Spørgsmålet bedes besvaret i skemaform. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 28/08-2023 Link til spørgsmål/svar