Kinesiske kameraer

Kinesiske kameraer

I forbindelse med opsætning af kameraer, er der også ofte diskussion om, hvor kameraerne er produceret, og om det indebærer en sikkerhedsrisiko. Foreløbig har spørgsmål og svar kun drejet sig om kinesiske kameraer. 

Spørgsmål 46 Vil ministeren oversende en oversigt over, hvor de resterende kameraer er placeret, jf. svar på DIU alm. del – spm 9? Spørgsmålet må meget gerne besvares i skematisk form. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 17/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 45 Hvordan og ud fra hvilke kriterier er de 64 kameraer, der ifølge svar på DIU alm. del – spm. 9 er taget ud af drift, udvalgt? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 17/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 9 Vil ministeren redegøre for status for anvendelse af kinesiske HIKvision-kameraer, jf. samrådet 22/06-2023 med Justitsministeren og Forsvarsministeren, jf. REU alm. del - samrådsspm. N-P, folketingsåret 2022-23 (2. samling)? Lisbeth bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 905 Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 22/6-23 om indkøb af kinesisk-producerede overvågningskameraer, jf. REU alm. del - samrådsspm. N-P? Retsudvalget 22/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 815 Kan ministeren redegøre for, hvilke offentlige enheder, som fortsat køber kinesisk overvågningsudstyr – ikke mindst i relation til den første advarsel fra CFCS i februar sidste år? Morten Messerschmidt (DF) 26/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 814 Vil ministeren redegøre for, hvilket overvågningsudstyr med kinesisk producent, der er indkøbt af staten de seneste 10 år, samt redegøre for omfanget af kinesisk overvågningsudstyr, der stadig er i brug? Morten Messerschmidt (DF) 26/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 834 Vil ministeren redegøre for status på Rigspolitiets kortlægning af politiets overvågningskameraer og vurdering af nødvendige foranstaltninger, herunder oplyse om Rigspolitiet og politikredsene har nedtaget eller fortsat har opsat de 160 overvågningskameraer fra kinesiske producenter, jf. svar på REU alm. del – spørgsmål 160, 801 og 803 (folketingsåret 2021-22)? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af REU alm. del - samrådsspørgsmål N-P. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 02/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 833 Vil ministeren oplyse producenten af og oprindelseslandet på de øvrige 35 overvågningskameraer, som er opsat på offentlige veje og gader m.v. i Østjyllands Politikreds, jf. nyheden fra Østjyllands Politi ”10 nye tryghedskameraer sat op i Aarhus”, den 31. maj 2023? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af REU alm. del - samrådsspørgsmål N-P. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 02/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 832 Vil ministeren oplyse producenten af og oprindelseslandet på de kameraer, som Østjyllands Politi netop har fået tildelt og opsat på forskellige offentlige gader og veje m.v. i Aarhus, jf. nyheden fra Østjyllands Politi ”10 nye tryghedskameraer sat op i Aarhus”, den 31. maj 2023? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af REU alm. del - samrådsspørgsmål N-P. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 02/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål P Vil ministrene – på baggrund af at Materiel- og Indkøbsstyrelsen henviser til, at udbudsloven forhindrer en udelukkelse af Hikvision fra offentlige udbud – fremlægge begrundelser for, hvorfor der ikke i Udbudsloven og Udbudsdirektivet er muligheder for at udelukke indkøb, som kan være en trussel mod Danmarks sikkerhed? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 30/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål O Er ministrene enige i, at brugen af kinesisk-producerede kameraer involverer en risiko for spionage og overvågning foretaget af den kinesiske stat samt datahøst via den kinesiske sikkerhedslov, og vil ministrene i den forbindelse gennemføre tiltag, der skal forhindre indkøb af kinesisk produceret materiel, jf. artiklen ”Dokumenter: Kinesiske kameraer overvåger danske militæranlæg og motorveje” fra Børsen.dk den 25. maj 2023? Lisbet Bech-Nielsen (SF) 30/05-2023 Linkt til spørgmål/svar
Samrådsspørgsmål N Hvordan forholder ministrene sig til, at Forsvaret, Politiet og Vejdirektoratet har indkøbt kameraer fra Hikvision, som er delvist ejet af den kinesiske stat (40 pct.), selvom PET og CFCS advarer mod at indkøbe kinesisk producerede kameraer pga. risiko for overvågning, jf. artiklen ”Dokumenter: Kinesiske kameraer overvåger danske militæranlæg og motorveje” fra Børsen.dk den 25. maj 2023? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 30/05-2023 Link til spørgsmål/svar
S 656 (§ 20-spørgsmål) Mener ministeren, at det statslige overvågningsudstyr i form af kinesisk producerede kameraer, der stadig er i brug, udgør en sikkerheds- og overvågningstrussel mod Danmark og danskerne? Morten Messerschmidt (DF) 25/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 805 Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 573 redegøre for, hvordan Rigspolitiet først i oktober 2021 gennem medieomtale bliver opmærksom på mulige sikkerhedsrisici ved overvågningskameraer fra bl.a. kinesiske producenter, når det har været en problemstilling, der har været drøftet i årevis forinden, jf. artiklerne ”Risiko for spionage: 88 kinesiske overvågningskameraer installeret på danske flådeskibe” & ”Sikkerhedsfirma angriber dansk efterretningstjeneste: ’Fejlagtigt’ påstand om spion-bagdør i kameraer”, DR, den 7. august 2020? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 804 Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 160 redegøre for status for de eventuelle nødvendige foranstaltninger, som Rigspolitiet med udgangspunkt i kortlægningen og vurderingen af sikkerhedsrisici fra PET vil gennemføre i tæt samarbejde med politikredsene, herunder i forhold til eventuelle udskiftninger af overvågningskameraer og andre foranstaltninger, som den konkrete risikovurdering måtte give anledning hertil? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 803 Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 160 oversende en opsummering af Rigspolitiets og politikredsenes nærmere kortlægning af overvågningskameraer, herunder i forhold til netværksopkobling og anvendelsesformål, der er egnet til offentliggørelse? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 802 Vil ministeren – i lyset af det samlede antal af overvågningskameraer i Danmark på tværs af myndigheder i hele landet, der er produceret af en kinesisk ejet producent, i lyset af REU alm. del – svar på spm. 485, hvori det oplyses, at det ikke er muligt for Center for Cybersikkerhed at garantere, at kameraer fra bestemte producenter ikke indeholder bagdøre, samt i lyset af opfordring fra FE om at udvise omtanke ved indkøb af overvågningsudstyr fra lande, der står uden for Danmarks normale sikkerhedspolitiske kreds – tilkendegive, om det efter ministerens opfattelse er forsvarligt at have så mange ophængte overvågningskameraer fra kinesisk ejede producenter rundt omkring i Danmark? Og vil ministeren samtidig tilkendegive, om ministeren vil blackliste overvågningsudstyr fra Hikvison og Dahua, som de er blevet i USA, samt lave nationale regler, så det ikke er op til de enkelte myndigheder, kommuner eller regioner selv at afgøre, om man skal anvende kinesisk eller russisk sikkerhedsudstyr? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 801 Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 160 og 574 tilkendegive, om ministeren synes, at REU alm. del - svar på spm. 160 er retvisende, herunder hvorfor ministeren ikke i svaret tydeligt har angivet, at de 160 omtalte kameraer drejer sig om overvågningskameraer fra kinesiske producenter i Rigspolitiet og i politikredsene og ikke antallet af kameraer på landsplan, hvilket der spørges til? Og vil ministeren samtidig redegøre for, hvor mange overvågningskameraer, der samlet i alt på tværs af myndigheder er opsat rundt omkring i landet, som er produceret af en kinesisk ejet producent? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 574 Vil ministeren kommentere på artiklen »PET advarer mod kinesiske kameraer - hænger i hundredvis i Østjylland« www.TV2ostjylland.dk den 18. januar 2022, særligt artiklens oplysning om, at der er 300 kinesiske Hikvision kameraer alene i Aarhus kontra svaret fra ministeren på REU alm. del - spm. 160, hvori det fremgår, at der på landsplan er omkring 160 kinesiske kameraer? Peter Skaarup (DF) 14/02-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 573 Vil ministeren svare konkret på, og som tydeligt fremgår af REU alm. del – svar på spm. 161, hvornår Rigspolitiet er blevet opmærksomme på, at der kan være problemer med visse af de kinesiske overvågningskameraer ift. datasikkerheden og samtidig svare på, hvorfor der henvises til REU alm. del – svar på spm. 160, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Skaarup (DF) 14/02-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 523 Vil ministeren oplyse, hvorvidt regeringen - som led i iværksættelsen af regeringens ”tryghedspakke”- har konkrete planer om at udelukke kinesiske virksomheder fra at levere overvågningskameraer til den danske stat? Alex Vanopslagh (LA) 02/02-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 522 Vil ministeren oplyse, hvor mange overvågningskameraer hhv. staten, kommunerne og regionerne har opsat, og hvor mange af disse der er helt eller delvist produceret af kinesiske virksomheder? Alex Vanopslagh 02/02-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 490 Vil ministeren oplyse, om der er eksempler på teknologi fra Kina, som regeringen fraråder statens institutioner at indkøbe? Der henvises til artiklen ”PET advarer mod kinesiske kameraer – hænger i hundredvis i Østjylland”, TV Østjylland, den 18. januar 2022. Uffe Elbæk (FG) 20/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 488 Vil ministeren oplyse, om regeringen har foretaget en konkret sikkerhedsvurdering af de produkter, der er produceret af Hikvision? Der henvises til artiklen ”PET advarer mod kinesiske kameraer – hænger i hundredvis i Østjylland”, TV Østjylland, den 18. januar 2022. Uffe Elbæk (FG) 20/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 487 Kan regeringen garantere, at det ved brug af overvågningskameraer produceret af Hikvision ikke er muligt for Kina at indsamle følsomme oplysninger på borgere, der bor i de kommuner, der har indkøbt overvågningskameraer fra Hikvision? Der henvises til artiklen ”PET advarer mod kinesiske kameraer – hænger i hundredvis i Østjylland”, TV Østjylland, den 18. januar 2022. Uffe Elbæk (FG) 20/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 486 Kan ministeren oplyse, om der er en øget sikkerhedsrisiko for Kina-kritiske borgere i det offentlige rum, når en række kommuner har opstillet overvågningskameraer produceret af Hikvision? Der henvises til artiklen ”PET advarer mod kinesiske kameraer – hænger i hundredvis i Østjylland”, TV Østjylland, den 18. januar 2022. Uffe Elbæk (FG) 20/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 485 Vil ministeren redegøre for, hvilken risikovurdering regeringen har i forhold til brug af overvågningskameraer, der er produceret af det kinesiske firma Hikvision, som har tætte relationer til det kinesiske militær? Der henvises til artiklen ”PET advarer mod kinesiske kameraer – hænger i hundredvis i Østjylland”, TV Østjylland, den 18. januar 2022. Uffe Elbæk (FG) 20/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 463 Vil ministeren oplyse, hvor mange af de 300 indkøbte kameraer til ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”, der kommer fra producenterne Hikvision (HIK Vision) og Dahua? Rosa Lund (EL) 17/01-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 175 Kan ministeren bekræfte, at man i bl.a. Italien har oplevet problemer med kinesisk, fremstillede overvågningskameraer i form af kompromittering af cybersikkerheden og optagelser? Kristian Pihl Lorentzen (V) 04/11-2021 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 174 Kan ministeren garantere, at der ikke kan opstå kompromittering af cybersikkerheden og rigets sikkerhed i øvrigt i forbindelse med politiet opsætning af overvågningskameraer indkøbt i Kina, herunder eksempelvis i Viborg? Kristian Pihl Lorentzen (V) 04/11-2021 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 160 Vil ministeren oplyse, hvor mange overvågningskameraer der er opsat rundt omkring i landet, som er produceret af en kinesisk ejet producent? Peter Skaarup (DF) 02/11-2021 Link til spørgsmål/svar