Kriminalitetsbekæmpelse

Kriminalitetsbekæmpelse

Tv-overvågning kan være et brugbart værktøj i forbindelse med at bekæmpe kriminalitet og ikke mindst i opklaringen af forskellige forbrydelser. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar, hvor politikerne nævner tv-overvågning i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet – for eksempel bandekriminalitet, hærværk eller tyveri. 

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling Lovforslag som optrykt efter 2. behandling Peter Hummelgaard (S) 28/05-2024 Link til lovforslag som optrykt
Bilag 9 Ændringsforslag til 2. behandling (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 27/05-2024 Link til bilag
Bilag 8 Betænkning afgivet den 23. maj 2024 (Bandepakke IV) Retsudvalget 24/05-2024 Link til bilag
Bilag 7 Ændringsforslag fra justitsministeren (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 24/05-2024 Link til bilag
Bilag 6 2. udkast til betænkning (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 22/05-2024 Link til bilag
Spørgsmål 981 Vil ministeren redegøre for, hvilke regler der gør sig gældende, hvis en kolonihaveforening ønsker at opsætte videoovervågning i en aflåst affaldsgård, med det formål at kontrollere om medlemmer af foreningen sorterer affald korrekt? Rosa Lund (EL) 15/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 5 Ændringsforslag fra justitsministeren (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 14/05-2024 Link til bilag
Bilag 4 Udkast til betænkning (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 07/05-2024 Link til bilag
Bilag 3 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 03/05-2024 Link til bilag
Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 26/04-2024 Link til bilag
Bilag 1 Høringssvar og høringsnotat vedr. "L 150 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love" (Bandepakke IV) Peter Hummelgaard (S) 10/04-2024 Link til bilag
Spørgsmål 816 Vil ministeren redegøre for antallet af tryghedsskabende kameraer i perioden 2018-2023? Steffen Larsen (LA) 21/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 497 Vil ministeren kommentere indlægget »Vejafspærring og midlertidig tv-overvågning i Aarhus Midtby på nytårsaften og -nat« på politi.dk, den 28. december 2023, herunder sætningen »Østjyllands Politi vil igen i år opsætte midlertidig tv-overvågning på Store Torv i Aarhus C, hvilket sker som et led i en styrket helhedsorienteret indsats mod kriminalitet begået nytårsaften«, og vil ministeren på baggrund heraf redegøre for, om ministeren er enig med Dansk Folkeparti i, at der bør etableres permanent tv-overvågning i høj opløsning både dag og nat på Store Torv i Aarhus C, og vil ministeren i bekræftende fald sikre, at Østjyllands Politi hurtigst muligt får tilvejebragt de fornødne midler til dette formål? Mikkel Bjørn (DF) 02/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 380 Vil ministeren redegøre for, hvad baggrunden er for, at liberalt erhverv kan opsætte og optage med videoovervågningskamerakameraer, men ikke må gemme optagelserne? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 21/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1100 Vil ministeren redegøre for, hvordan udgifterne til de 450 tryghedsskabende kameraer fordeler sig i forhold til de 53 byer, og for den pågældende effekt af kameraerne i forhold til efterforskning af særligt våben, narko, tyveri, vold og gadeuorden, efter politiet har kunnet gøre brug af de tryghedsskabende kameraer? Endvidere bedes ministeren redegøre for muligheden for at opsætte tryghedsskabende kameraer i endnu flere danske byer. Der henvises til artiklen ”I 53 byer har politiet fået nye overvågningskameraer. Deres placering rejser debat” bragt i Politiken den 19. juli 2023. Betina Kastbjerg (DD) 03/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1021 Vil ministeren redegøre for, om man inden for grundloven og Danmarks internationale forpligtelser kan tilvejebringe hjemmel til, at butiksindehavere må opbevare videooptagelser og billeder af butikstyve og røvere i mere end 30 dage, så det sikres, at politiets efterforskere altid kan sikre video og fotos fra butikken også efter 30 dage? Vil ministeren endvidere redegøre for, om der kan tilvejebringes hjemmel til, at butiksindehavere selv - efter nærmere bestemte regler - må offentliggøre billeder af butikstyve og røvere på sociale medier i sager, hvor politiet ikke inden for 6 måneder efter anmeldelsen har opklaret sagen? Peter Kofod (DF) 13/07-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 868 Vil ministeren redegøre for omkostningerne forbundet med anskaffelsen af 300 nye tryghedskameraer i forbindelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for perioden 2021-2023, fra 2020? Peter Skaarup (DF) 13/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 843 Vil ministeren redegøre for, hvor mange udgifter der er forbundet med videoovervågningskameraer i politiets arbejde i 2021 og 2023? Betina Kastbjerg (DD) 06/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 471 Vil ministeren redegøre for, om det er ministerens opfattelse, at TV-overvågning vil kunne være et effektivt initiativ over for den stigende bandekriminalitet og knivoverfald, som vi har oplevet i den sidste tid? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 470 Vil ministeren redegøre for, om det er muligt at indføre TV-overvågningen i udsatte boligområder, hvor der er særligt meget kriminalitet, og hvilke udgifter der er forbundet hermed? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 469 Vil ministeren redegøre for regeringens holdning til i højere grad at anvende overvågningskameraer i det offentlige rum? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 468 Vil ministeren redegøre for, hvor mange gange optagelser fra et TV-overvågningskamera har været et afgørende bevis i domsfældelsen af en gerningsmænd inden for seneste tre år? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 467 Vil ministeren redegøre for, hvilke udgifter der er forbundet med offentlige myndigheders anvendelse af tv-overvågningskameraer på offentligt tilgængelige områder, og vil ministeren samtidig redegøre for de samlede offentlige udgifter i 2022 i forhold til overvågningskameraerne i det danske samfund? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1066 Vil ministeren kommentere artiklen »Voldsomt børnehave-hærværk«, bragt på ekstrabladet.dk, den 18. maj 2022, herunder sætningen: "Funder Børnehus bliver igen og igen udsat for hærværk. Løsningen bør være videoovervågning mener børnehuset”, og vil ministeren på den baggrund og på baggrund af de øvrige oplysninger i artiklen redegøre for de 76 hærværksepisoder hos Østjyllands Politi, samt de fire sager i Silkeborg Kommune? Vil ministeren endvidere redegøre for, hvorfor Silkeborg Kommune to gange har givet Funder Børnehus afslag på videoovervågning? Peter Skaarup (DF) 23/06-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 691 Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang der er videoovervågning af danske politistationers adgangsveje og facader, og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, om han finder denne videoovervågning tilstrækkelig? Peter Skaarup (DF) 14/03-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 563 Vil ministeren tage initiativ til at udvide det antal meter (i dag 30 meter), hvormed både offentlige myndigheder og private kan foretage tv-overvågning i det offentlige rum? Britt Bager (KF) 14/02-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 415 Ministeren bedes redegøre for, om der siden vedtagelsen af lovforslag nr. L 102 om tv-overvågning (folketingsåret 2019-20) har været kommuner, som har bedt om lov til at opsætte overvågning nye steder, som kræver en tilladelse, og om ministeren er blevet anmodet i øvrigt om at give tilladelse til at opsætte overvågning andre (nye) steder. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 03/01-2022 Link til spørgsmål/svar