Grænsen

Grænsen

I SikkerhedsBranchen betragter vi os selv som en del af samfundets beredskab. Derfor bidrager vi også gerne, der hvor vi kan – blandt andet ved at aflaste politi/forsvar ved grænsen. Herunder har vi samlet spørgsmål i forbindelse med kontrol af de danske grænser. 

Spørgsmål 414 Vil ministeren beregne provenuændringer ved at indføre en permanent grænsekontrol med faste vagter? Retsudvalget 01/12-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1158 Vil ministeren redegøre for, om man i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser kan opretholde den nuværende øgede grænsekontrol permanent, og i bekræftende fald redegøre for, hvad dette vil kræve af ressourcer årligt, og vil ministeren i afkræftende fald tilkendegive, hvilke initiativer regeringen, eventuelt i samarbejde med den svenske regering, vil tage til at det fremadrettet bliver muligt for lande i Schengen, EU og i Norden, at opretholde den nuværende øgede grænsekontrol permanent eller i videre omfang end hidtil, og vil ministeren afslutningsvis redegøre for, om regeringen vil prioritere grænsekontrol samt øget muligheder for udvisning af kriminelle unionsborgere, når regeringen overtager formandskabet i Ministerrådet i 2025? Mette Thiesen (DF) 11/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 703 Vil ministeren konkret definere, hvad hhv. en hel og delvis lukning af grænserne betyder? Der henvises til regeringspartiernes vedtagelsestekst V 4. Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 705 Vil der i forbindelse med en potentielt lukning eller delvis lukning af grænsen være kontrol ved samtlige trafikerede grænseovergange? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 706 Hvordan forestiller ministeren sig til, at man vil håndhæve en hel eller delvis lukning af den grønne grænse? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 708 Vil en eventuel grænselukning indebære brug af faggrupper, der ikke i dag indgår i kontrollen ved eller med Danmarks grænser? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 587 Vil ministeren oplyse, hvad ændringerne i grænsekontrollen forventes at betyde for behovet for ressourcer ved grænsen for henholdsvis Sverige og Tyskland, f.eks. i forhold til sparede årsværk. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 17/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 585 Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgsmål nr. 1182 (2022-23) forholde sig til proportionaliteten i, at fordelingen af politikredsenes ressourcer i langt overvejende grad trækker på Syd- og Sønderjyllands politi og vurdere de medfølgende konsekvenser heraf? Alexander Ryle (LA) 17/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 584 Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgsmål nr. 1182 (2022-23) uddybe, hvad det reelle samlede ressourcetræk til grænsekontrollen fordelt på hhv. politikredsene og Hjemmeværnet er - altså ikke blot den ”effektive tid”? Alexander Ryle (LA) 17/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 582 Vil ministeren oplyse, hvad den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse forventes at koste årligt, når regeringen som varslet den 14. april 2023 omlægger grænsekontrollen? Zenia Stampe (RV) 17/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 120 Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at gøre grænsekontrollen permanent, og vil ministeren samtidig oplyse de årlige udgifter til den midlertidige grænsekontrol? Peter Skaarup (DD) 18/01-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1206 Hvordan vurderer ministeren den forringede effekt af betjentenes fravær fra de lokale politistationer, set i forhold til nytten af deres indsats ved grænsekontrollen? Der henvises til artiklen: ”Frustrerede betjente: Grænsekontrol er spild af tid. Kriminelle får frit løb” fra Flensborg Avis den 5. august, hvoraf det bl.a. fremgår, at betjente finder opgaven meningsløs, og at deres ressourcer kunne være brugt bedre på de lokale politistationer, hvor de udstationeres fra, og at opgaven med grænsekontrol giver anledning til at overveje deres ansættelse ved politiet. Christian Juhl (EL) 08/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1205 Vil ministeren redegøre for, hvilke statistikker om gavnlig virkning af grænsekontrollen, som regeringen bygger sin forlængelse af grænsekontrollen i maj måned på? Der henvises til artiklen ”Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror” fra Flensborg Avis den 5. august 2022, hvoraf det blandt andet fremgår, at PET ikke ligger inde med statistikker, der viser, at den danske grænsekontrol er et effektivt værktøj til terrorbekæmpelse. Christian Juhl (EL) 08/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1187 Vil ministeren oversende et notat, som beskriver, hvor mange der er blevet afvist eller taget i kontrollen ved den dansk-tyske grænse siden indførelsen af den midlertidige grænsekontrol i 2015 og frem til og med 2021? Notatet bedes samtidig beskrive, hvad årsagen er til afvisningen og/eller anholdelsen. Anni Matthiesen (V) 29/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1185 Vil ministeren redegøre for ressourceforbruget i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol? Ressourceforbruget bedes opgøres for henholdsvis indeværende og foregående kvartal. Eva Kjer Hansen (V) 28/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1122 (§20) Er det ministerens opfattelse, at politiet har de fornødne ressourcer til at kunne gennemføre en smidig grænsekontrol i sommerperioden? Eva Kjer Hansen (V) 28/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1119 (§20) Er ministeren tilfreds med grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse? Eva Kjer Hansen (V) 28/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1184 Det fremgår af artiklen »Radikale vil af med 'chikanerende' og 'provokerende' grænsekontrol« i Avisen Danmark den 27. juli 2022, at Rigspolitiet i 2019 efter tre års grænsekontrol ved den tyske grænse havde beslaglagt 801 våben, afvist 7134 personer og rejst 5479 sigtelser i sager om menneskesmugling, våbensmugling og narkobesiddelse. Kan justitsministeren oplyse om, hvad tallene er her tre år efter i 2022? Morten Messerschmidt (DF) 27/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1182 Kan justitsministeren oplyse, hvor stort et personaletræk den midlertidige grænsekontrol kræver pt, herunder anvendelse og/eller udlån af personel fra de enkelte politikredse til grænsekontrol? Zenia Stampe (RV) 27/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1029 Vil ministeren tilkendegive, om regeringen vil sikre, at Hjemmeværnet i større omfang bistår ved grænsen i forbindelse med grænsekontrol og andre bevogtningsopgaver med henblik på at aflaste politiet, så politiet i større grad kan fokusere på deres kerneopgaver, herunder bandekriminalitet og indbrud? Peter Skaarup (DF) 10/06-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 683 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen på REU alm. - del spørgsmål 555 oplyse, hvor mange årsværk der samlet bruges på grænsebevogtning i dag, og hvor mange årsværk der blev brugt, da Forsvaret udøvede bistand til grænsebevogtningen, herunder også redegøre for, hvordan årsværk er fordelt mellem politi og politikadetter? Vil ministeren herudover oplyse den årlige pris for grænsebevogtningen fra hhv. da Forsvaret udøvede bistand til grænsebevogtningen og nu? Morten Dahlin (V) 14/03-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 556 Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen påtænker at løse de opgaver angående bevogtning ved grænsen og civile lokaliteter i København, som Forsvaret tidligere løste, men som nu indstilles som en konsekvens af den nødvendige beslutning om at skærpe Forsvarets beredskab? Morten Dahlin (V) 10/02-2022 Link til spørgsmål/svar