Ministerspørgsmål

Ministerspørgsmål og -svar om tryghedsvagter

Spørgsmål 14 Vil ministeren sende udkastet til den kommende bekendtgørelse til Retsudvalget i god tid inden udstedelsen, med henblik på at udvalget kan afgive bemærkninger til udkastet? Mai Mercado (KF) 16/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 13 Vil ministeren tage initiativ til, at den kommende bekendtgørelse også giver mulighed for, at relevant efteruddannelse til tryghedsvagter kan sammensættes af moduler, der allerede findes i uddannelsessystemet, som f.eks. af eksisterende AMU-mål som foreslået af UCplus og Sikkerhedsbranchen. jf. L 70 – bilag 9? Mai Mercado (KF) 16/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 12 Vil ministeren udskyde ikrafttrædelsesdatoen, indtil uddannelsen til tryghedsvagt er oprettet, så der ikke opstår et vacuum, hvor vagterne ikke når at blive uddannet, inden loven træder i kraft, henset til at der er tale om en treårig uddannelse? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 03/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 11 Vil ministeren kommentere henvendelse af 2. maj 2023 fra UCplus Vagt & Sikkerhed, jf. L 70 - bilag 6? Retsudvalget 02/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 10 Vil ministeren yde teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, som pålægger kommuner, der ønsker at gøre brug af kommunale tryghedsvagter, at vælge private leverandører, så de ikke selv kan ansætte vagter? Steffen Larsen (LA) 14/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 9 Vil ministeren bekræfte, at vagter med lovforslaget kan virke som tryghedsvagter på baggrund af seks ugers vagtkursus og den instruktion som kommunen bliver pålagt, jf. lovforslagets § 1a stk. 3? Betina Kastbjerg (DD) 13/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 8 Vil ministeren bekræfte, at lovforslaget indebærer, at der stilles samme uddannelsesmæssige krav til privat ansatte som til kommunalt ansatte tryghedsvagter, herunder kravet om seks ugers grundlæggende vagtkursus jf. bekendtgørelse om vagtvirksomhed nr. 1408 af 4. december 2017 (med senere ændringer § 9)? Betina Kastbjerg (DD) 12/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 7 Vil ministeren yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at tryghedsvagterne får flere beføjelser i form af mulighed for at gøre brug af droner i forbindelse med indbrud og indsamling af fotos som bevismateriale, og at tryghedsvagterne derudover får mulighed for at kunne udskrive bøder i afgrænsede områder, f.eks. i tilfælde af forstyrrelser af den offentlige orden, og vil ministeren samtidig redegøre for sin holdning til et sådant ændringsforslag? Mai Mercado (KF) 12/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 6 Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer at forsøgsperioden udvides til 4 år i stedet for 3 år, og vil ministeren redegøre for sin holdning til et sådant ændringsforslag? Mai Mercado (KF) 12/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 5 Vil ministeren redegøre for, om han vil indføre et krav om, at vagterne har overfaldsalarmer, som går til politiet, henset til at vold mod vagter er et problem af en anseelig størrelse? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 11/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 4 Vil ministeren redegøre for, om han vil indføre et krav om, at sikkerheden for vagterne vurderes inden en given opgave, således at der skal sættes to vagter på opgaver, hvis en vurdering tilsiger det, henset til at vold mod vagter er et fænomen i stigning? Og vil ministeren som teknisk bistand udarbejde et ændringsforslag med dette indhold? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 11/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 3 Vil ministeren redegøre for, om han vil indføre et krav om, at vagterne skal have en erhvervsfaglig uddannelse for at udføre opgaven, som foregår i det offentlige rum? Og vil ministeren som teknisk bistand udarbejde et ændringsforslag med dette indhold? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 11/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 2 Vil ministeren kommentere henvendelse af 2. marts 2023 fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening om L 70, jf. L 70 - bilag 3? Retsudvalget 03/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1 Vil ministeren kommentere henvendelse af 9. marts 2023 fra SikkerhedsBranchen om L 70, jf. L 70 - bilag 2? Retsudvalget 03/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 136 Vil ministeren sende en implementeringsstatus for henholdsvis ”Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023” og ”Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025”? Mai Mercado (KF) 20/01-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 135 Vil ministeren sende oversigt over politiske aftaler på Justitsministeriets område, hvor der efter Folketingsvalget i 2022 ikke længere står et flertal i Folketinget bag? Mai Mercado (KF) 20/01-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 134 Vil ministeren sende oversigt over gældende forlig og aftaler på Justitsministeriets område, hvor der udestår fremsættelse af lovforslag? Mai Mercado (KF) 20/01-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 929 Vil ministeren redegøre for, hvorfor regeringen har udskudt et lovforslag om tryghedsvagter til næste folketingssamling? Og vil ministeren samtidig tilkendegive, om ikke ministeren føler sig forpligtet af politiforliget til at finde en løsning og på den baggrund hurtigst muligt vil bestræbe sig på at få aftalepartierne til forhandlingsbordet igen? Og vil ministeren endelig tilkendegive, hvorfor regeringen ikke vil levere på en række elementer i forhold til tryghedsvagter, bl.a. anvendelse af hunde, udskrivelse af afgifter – ligesom parkeringsvagter – i særligt afmærkede områder i boligområder samt muligheden for at sende droner afsted til indbrud, når der nu er tale om helt basale beføjelser og midler? Peter Skaarup (DF) 17/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 766 (§ 20) Hvad er ministerens holdning til at fremrykke lovforslaget om etablering af de kommunale tryghedsvagter til den nuværende folketingssamling? Michael Aastrup Jensen (V) 21/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 779 Vil ministeren redegøre for, hvordan det går med etablering af de kommunale tryghedsvagter, der var et væsentligt led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2013? Preben Bang Henriksen (V) 07/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1327 Hvornår forventer ministeren at udstede den nødvendige hjemmel til kommunerne til at oprette kommunale ordenskorps, som blev aftalt i Politiaftalen i december sidste år? Katarina Ammitzbøll (KF) 02/04-2021 Link til spørgsmål/svar