Guide til Terrorsikring - Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Terrorsikring kan tænkes ind i et projekts oprindelige æstetiske udtryk, hvis sikringsrådgiveren og arkitekten fra starten er i dialog herom. Gør man sig
tanker om terrorsikring tidligt i projektets designfase, vil man gennem intelligente løsninger kunne bevare f.eks. en bygnings udtryk uden at gå på
kompromis med sikringen. Man gør det samme på flere andre områder, f.eks. på brandsikringsområdet.

1. Hvad er guidens formål?

– At inspirere til at sikringsaspektet tænkes ind fra projektets begyndelse og i de efterfølgende faser.
– At skabe opmærksomhed omkring risikoledelse i bygge- og sikringsprojekter for at beskytte mennesker, anlæg, byggeri og infrastruktur mod trusler og terrorhændelser.
– At sørge for, at man etablerer de rigtige løsninger i forhold til de trusler, virksomheden står overfor.
– At skabe forståelse for at det gode resultat skabes gennem professionel medvirken i både rådgivnings- og udførelsesfasen.

2. Hvorfor terrorsikring?

Vi lever i en globaliseret verden, som er dynamisk, kompleks og konfliktfuld. Terrorangreb er for længst blevet dagligdagshændelser, og indtræffer når som helst og hvor som helst. Der er et klart behov for at risikovirksomheder tager truslen alvorligt, og får kortlagt de risici, de står overfor. Lovgivningen vil i stigende grad stille krav til virksomheders sikring. Nogle virksomheder vil formentlig opfatte det som en økonomisk byrde, men sikring er en investering, som også vil skabe en positiv værditilførsel til organisationen. Det psykologiske og mentale aspekt af, at medarbejderne er bekendt med at de sidder i en robust og sikker bygning, vil være med til at øge trygheden hos medarbejderne og derved forbedre arbejdsmiljøet. Vil man som risikovirksomhed sikre sine medarbejdere og bygninger bedst muligt, kan man med denne guide sørge for at sikringen afstemmes til de trusler, virksomheden står overfor. Nøglen til et vellykket bygge- og sikringsprojekt er, at man tænker risiko og terrorsikring ind i projektets første faser.

3. Hvordan gør man?

Her beskrives hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med byggeog sikringsprojekter, herunder nybyggeri og renoveringsopgaver af risikovirksomheder.

Først præsenteres de seks faser som bygge- og sikringsprojekter gennemgår. Dernæst præsenteres begrebet risikoledelse, som endeligt integreres i projektfaserne.

4. Baggrundsinformation

Arbejdet med denne guide er inspireret af Arbejdsgruppen for Risiko og Fysisk sikring, ARF’s arbejde. Arbejdsgruppen blev nedsat med udgangspunkt i den Nationale Sårbarhedsudredning 2004 samt Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. Initiativtagerne var BYG•DTU, NIRAS, RISØ og Forsvarets Forskningstjeneste. I april 2006 kom arbejdsgruppen med deres supplerende anbefalinger til Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse.

Du kan læse mere om sikring mod terror, trusler og risici på nedenstående links.

www.pet.dk
Hjemmeside for Politiets efterretningstjeneste med bl.a. nyttige vejledninger, fx PET’s ”Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser.

www.fe-ddis.dk
Hjemmeside for Forsvarets Efterretningstjeneste med risikovurderinger og andet materiale.

www.dkr.dk
Hjemmeside for Det kriminalpræventive Råd med meget materiale om byplanlægning, sikkerhed for personer, og sikring af boliger.

www.sikkerhedsbranchen.dk
Hjemmeside for knap 300 virksomheder, der arbejder professionelt med sikring. Blandt medlemmerne er sikringsrådgivere.

SikringsOrdbogen
Ligger på forsiden af www.sikkerhedsbranchen.dk. Den er blevet til i et samarbejde mellem alle foreningens udvalg.

www.brs.dk
Beredskabsstyrelsens hjemmeside med statistik og materiale, mest om beredskabernes arbejde.

www.ds.dk
Dansk Standards hjemmeside. Regler for en række former for sikring er fastlagt i internationale standarder. Dansk Standard er Danmarks deltager i
standardiseringsarbejdet og udgiver alle standarder. De skal købes, men din sikringsrådgiver har dem.

www.fema.gov
Hjemmeside for Federal Emergency Management Agency (nærmest som Beredskabsstyrelsen i Danmark) med mange anvisninger om sikring af personer og bygninger.

www.regjeringen.no/nb/dok/nouer.html?id=1767
Hjemmeside med Norges offentlige udredninger. Rapporten om terrorangrebet i Norge 22. juli 2011 (Oslo og Utøya) har nummer 2012:14. Vælg statsministeren øverst i rækken af udgivere til højre på startsiden. Rapporten kan læses som en advarsel om, hvor galt det kan gå ved
manglende sikring og mangelfuld udførelse af besluttet sikring.

Fagudvalget for Terrorsikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for Terrorsikring

Terrorsikringsudvalget arbejder med udviklingen af en teknisk specifikation til sikring mod køretøjsangreb, vejledning om sikkerhed ved events samt muligheden for mere uddannelse og vidensdeling på terrorsikringsområdet. Dette sker blandt andet gennem uddannelsesaktiviteter i form af webinarer og oplæg på messer. Målet er at samle alle relevante aktører på området, og blive et omdrejningspunkt for arbejdet med terrorsikring.

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.