Maskindirektivet og EN 16005 - Automatiske døre

EN 16005

Denne vejledning henvender sig til dig, som er bygherre eller rådgiver, og som beskæftiger dig med rådgivning og projektering af automatiske døre. Vejledningen giver dig konkrete råd til forståelse og opfyldelse af EN 16005 og Maskindirektivet. Derudover indeholder vejledningen SikkerhedsBranchens anbefalinger. EN 16005 er en harmoniseret standard i henhold til Maskindirektivet. Det er en hjælp til producenter, montører og kunder, idet en harmoniseret standard er en beskrivelse af, hvordan man opfylder direktivet på et specifikt område. I dette tilfælde er du således sikker på at overholde Maskindirektivets krav vedrørende automatiske døre, når du overholder EN 16005.

I denne vejledning skelnes der mellem:

•Hængslede døre
• Skydedøre

Karruseldøre er også underlagt EN 16005, men da denne dørtype som hovedregel er færdigkonfigureret fra producenten, omfatter denne vejledning ikke karruseldøre.
Generelt gælder, at karruseldøre skal have kontrolleret alle funktioner ved installation og efterfølgende skal vedligeholdes som en funktionsdør.

EN 16005 gælder ikke for porte og elevatordøre monteret på stolen. Elevatordøre monteret på en fast bygningsdel, er omfattet af EN 16005.

En dør, som skal efterleve kravene i EN 16005, er beregnet til persongennemgang. En port er ikke beregnet til persontrafik. En port vurderes som større end 6,3
kvadratmeter.

Dit ansvar som bygherre

Som bygherre, er du ansvarlig for at overholde gældende regler, herunder EN 16005, eller uddelegere dette ansvar til rådgiveren. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre
samarbejdet mellem de forskellige involverede i projekteringsfasen, den daglige drift og den efterfølgende vedligeholdelse.

Dit ansvar som rådgiver/arkitekt

Er du rådgiver/arkitekt for bygherre, har du ansvar for at beskrive overholdelsen af gældende regler, herunder EN 16005.

CE-mærkning af døren

Når man samler komponenter til det, der i henhold til maskindirektivet er en maskine,som en automatisk dør er, skal der ske CE-mærkning.

Et CE-mærke er ikke nødvendigvis et mærkat, men en erklæring om at produktet lever
op til kravene i standarden.
Når en montør/tekniker CE-mærker en automatisk dør, påtager pågældende leverandør
sig ansvaret for alle bygningsdele i forbindelse med døren, herunder inkluderet:

✓ Dørautomatik
✓ Dørplade
✓ Tilkoblede komponenter
✓ Bevægelsesområde
✓ Fastgørelse til bygningsdele
✓ Faste bygningsdele

SikkerhedsBranchen anbefaler, at CE-mærkning altid skal foretages af en montør eller tekniker, som er uddannet hos en dørautomatikproducent eller eksperter i
maskinsikkerhed.

Risikovurdering

Det er vigtigt at overveje, hvilken bygningsfunktion døren skal indgå i, og særligt hvem, der skal gøre brug af bygningen. I nogle tilfælde kan der arbejdes med en tolereret risiko, hvor kontakt med dørbladet accepteres. Andre gange arbejdes der med høj risiko, hvor der er forbud mod kontakt med døren. Som rådgiver er det din opgave at vurdere, hvilken risiko du vil tage ansvar for.

Der er skærpede krav til sikkerheden (høj risiko), herunder bagkantssikring, på den
automatiske dør, på bygninger med følgende funktioner:

• Hospitaler og sygehuse
• Plejehjem og ældreboliger
• Institutioner til børn, handicappede og psykisk syge
• Lufthavne
• Alle områder med offentlig adgang betragtes som højrisikoområder, herunder:
  o Kundeområder for detailhandel
  o Biografer
  o Teater
  o Borgerservice
  o Idrætscentre/-haller
  o Kontorer
  o Hoteller
  o Gastronomi
  o Og lignende…

Bygningsreglementet stiller særlige krav, når flertallet af bygningsbrugerne er børn/ældre/handicappede. Vi anbefaler derfor, at du som rådgiver, altid stiller krav om bagkantssikring og klemmesikring (arbejder med høj risiko), såfremt der er brugere på under 10 år, over 70 år eller med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Maskindirektivet omfatter følgende definitioner i forbindelse med risikovurdering:

Service og vedligehold

Der stilles jf. EN 16005 pkt. 4.2.1 krav om ét årligt servicetilsyn, hvor backup-batteriet skal testes. Fungerer døren som funktionsdør (enten i form af branddør, flugtvej eller brandventilationsåbning), er kravet skærpet, og i så fald skal der udføres vedligehold/service fire gange om året. Daglig kontrol bør udføres af den driftsansvarlige. Husk implementering af en nødåbningsknap for skydedøre.

Skydedøre

Når den automatiske dør ligeledes skal opfylde funktionen som flugtvej, er det vigtigt at huske implementeringen af en nødåbningsknap. Dette er et krav som stilles ifølge dansk regulering, ikke i EN-standarden. Et nødstop kan undlades, hvis det strider imod dørens funktion.

Hængslede døre

For hængslede døre er det vigtigt at opfylde standardens krav om sikring mod klemning i bagkanten. Kombinationen af sandsynlighed og konsekvens vurderes i en given faresituation.

Fagudvalg for mekanisk sikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for mekanisk sikring Udvalget for mekanisk sikring arbejder p.t. med at udvikle et perimetersikringskursus, der skal indgå i certificeringsordningen på mekanisk sikring. Derudover arbejder udvalget med indbrudssikring som en del af referencegruppen til Bo Trygt-projektet. MEK-udvalget har også løbende et samarbejde med F&P om revision af Sikringskataloget. Derudover beskæftiger udvalget sig med CER- og NIS2-direktiverne.

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.