Når du skal etablere en vagtvirksomhed Vigtige love og regler du skal leve op til som ny vagtvirksomhed

1. Formål

Denne vejledning har til formål at fungere som et hjælperedskab til dig, der er ved at etablere en vagtvirksomhed. Vejledningen beskriver, hvordan du skal efterleve de
væsentligste gældende regler og love inden for vagtområdet. Du skal dog være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

2. Den gældende vagtlov

Den gældende vagtvirksomhedslov er udgivet i en lovbekendtgørelse (LBK 112 af 11/01/2016), og loven er uddybet og præciseret i en bekendtgørelse (BEK nr. 1408 af 04/12/2017).

De samlede lovtekster på vagtområdet er beskrevet i en række yderligere bekendtgørelser og cirkulærer, som du kan finde i forlængelse af de ovenstående
bekendtgørelser. Herunder har vi beskrevet de væsentligste områder:

Lovbekendtgørelsen beskriver anvendelsesområdet i §1. Det vil sige, der hvor loven gør sig gældende.

Hvis du som selvstændig virksomhed enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning

• fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang
• udfører værditransporter
• udøver beskyttelse af andre personer
• modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg, eller
• fører kontrol med andres virksomhed, er din aktivitet og virksomhed omfattet af loven. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden videre må udøve vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang (jernbanestationer er dog undtaget). Dette kræver, at du opnår en særlig tilladelse udstedt af Politiets Administrative Center (PAC).

Hvis du som selvstændig udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale om dette, skal du være autoriseret. For at blive autoriseret skal du sende en ansøgning til PAC. De
udsteder autorisationen efter en behandling/vandelsvurdering, og autorisationen gælder i en periode på maksimum fem år, hvorefter du skal genansøge.

Inden du kan ansætte medarbejdere til udøvelse af vagtvirksomhed, skal PAC vandelsvurdere og godkende den enkelte medarbejder. Dette sker på baggrund af en
ansøgning. Et væsentligt krav i forbindelse med godkendelsen er, at din kommende medarbejder har de rette kompetencer. Kompetencerne kan opnås på flere måder, og den mest udbredte er et seks ugers grundkursus.

Når personalet er godkendt, får din virksomhed tilsendt et ID-kort, som din medarbejder skal bære synligt på sin vagt. Uden for virksomhedens lokaler skal dit personale som udgangspunkt bære uniform. Denne uniform skal ligeledes være godkendt af PAC.

Hvis du skal ansøge om autorisation, godkendelse af personale, eller vil vide mere og processen, kan du finde yderligere information på politiets hjemmeside.

3. Lovpligtige forsikringsforhold

Som erhvervsdrivende skal du som minimum tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis du har medarbejdere ansat, samt en lovpligtig motoransvarsforsikring, hvis du har firmabiler eller andre former for motorkøretøjer.

Hos Forsikring & Pension kan du læse mere om forsikringer som selvstændig erhvervsdrivende.

SikkerhedsBranchen anbefaler, at du især får indsigt i nedenstående forsikringer, når du udøver vagtvirksomhed. Er din vagtvirksomhed certificeret kan det som en del af certificeringen indgå som krav, at du har nedenstående forsikringer.

3.1. Nøgleansvarsforsikring
Får du udleveret nøgler, adgangskort eller andre adgangsgivende midler fra dine kunder, bør du overveje at tegne en nøgleansvarsforsikring. En
nøgleansvarsforsikring dækker helt eller delvist, hvis din vagtvirksomhed eller en af dine medarbejdere mister kundens adgangsmidler. Som certificeret
vagtvirksomhed skal du være nøgleansvarsforsikret, hvis vagtydelsen omfatter opbevaring/håndtering af nøgler.

3.2. Hundeansvarsforsikring
Hvis din virksomhed fører tilsyn ved brug af hund, skal du sørge for, at der er tegnet en hundeansvarsforsikring. Det er et lovkrav, at ejeren af hunden har tegnet en hundeansvarsforsikring, men det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at hunden er forsikret, når den er i tjeneste. 

4. Arbejdsmiljøloven

Som erhvervsdrivende er du forpligtiget til at leve op til arbejdsmiljølovgivningen, og som en del af lovgivningen skal din virksomhed leve op til krav om arbejdspladsvurderinger (APV) samt den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Som vagt vil man opleve hyppige ændringer i arbejdssted, forskellige typer af opgaver samt kunder, hvilket har stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Blandt andet derfor
benytter vagtvirksomheder ofte APV’er.

Vagtvirksomhedernes medarbejdere arbejder ofte i skiftehold og derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiver sætter sig ind i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn.

Arbejdstilsynet udarbejder såkaldte AT-vejledninger som en hjælp til virksomhederne i forhold til at efterleve lovgivningen på forskellige områder. På vagtområdet er der specielt tre vejledninger, du bør være opmærksom på:

• Vejledningen om arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for vold
• Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
• Helbredskontrol ved natarbejde

Det er også en god idé at gøre dig bekendt med BFA Service – Turisme, som er et arbejdsmiljøfællesskab, hvor arbejdsgiverorganisationer og
arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. BFA Service – Turisme er med til at løse arbejdsmiljøspørgsmål inden for branchen og har desuden brugbare faktaark og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø inden for vagtområdet.

5. Ansættelsesforhold

Som arbejdsgiver skal du sikre, at ansættelse af medarbejdere sker efter dokumenterede forhold ligesom du skal overholde ansættelsesbevisloven.

Derudover er det en god idé at tegne en overenskomst. På den måde sikrer du afstemte og ordnede forhold, og du sikrer dig selv og dine medarbejdere bedst muligt.

Da der er frit fagforeningsvalg i Danmark, er udbuddet af fagforeninger stort, og du skal tage højde for, at selv om du som arbejdsgiver vælger at tegne overenskomst med en fagforening, har dine medarbejdere ret til enten slet ikke at være medlem i en fagforening eller at vælge en anden udbyder.

De fleste vagtmedarbejdere vælger et medlemskab hos VSL – Vagt og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning.

6. Bliv en del af et branchefællesskab

Stadig flere nystartede sikrings- og sikkerhedsvirksomheder melder sig ind i SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring), der består af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring.

SikkerhedsBranchen varetager hele branchens interesse, det vil sige fagområder som mekanisk sikring, elektronisk sikring, brandsikring, terrorsikring, IT-sikkerhed, rådgivning og naturligvis også vagtvirksomheder.

7. Kvalitet og certificering

Du kan blive ISO 9001-certificeret inden for de fleste fagområder hos SikkerhedsBranchen. Med en certificering kan du blandt andet dokumentere, at din
virksomhed lever op til de krav kunder, love og myndigheder stiller til dine produkter og/eller serviceydelser.

Hvis du udbyder alarmpatrulje, og forsikringstageren/kunden er blevet stillet et sikringskrav (sikringsniveau 20-60) med tilhørende krav til reaktionstid ved indbrud, eller hvis forsikringstageren har et forsikringskrævet alarmanlæg i sin virksomhed/landbrugsdrift, skal du være certificeret.

SikkerhedsBranchen har udviklet et kvalitetsledelsessystem, der har flyttet en stor del af det administrative arbejde fra virksomheden og over i SikkerhedsBranchen, og samtidig får du en fordelagtig pris. Som medlem af SikkerhedsBranchen får du nemlig 50% medlemsrabat på deltagelse i certificeringsordningen.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte SikkerhedsBranchens sekretariat.

Udvalget for vagt

SikkerhedsBranchens udvalg for vagt 

Vagtudvalgsledelsen arbejder løbende med påvirkning og revidering af vagtvirksomhedsloven i takt med at samfundets krav og behov ændrer sig.
I forlængelse af regeringens 12 tryghedsskabende initiativer og politiforligets forsøgsordning med tryghedsvagter arbejder udvalget med at øge anvendelsesområde og sikre arbejde i det offentlige rum. Derudover arbejder udvalget på at sikre et nationalt samarbejde i forlængelse af det mangeårige samarbejde mellem en række vagtvirksomheder og Københavns Vestegns Politi.

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.