Samling af brandadskillende bygningsdele

Indledning

Formålet med dette informationsblad er at belyse forskellige metoder og materialer til at brandbeskytte lineære fuger. Informationsbladet anviser grundlag for både dimensionering og udførelsesmetoder for brandbeskyttelsen.
Det er producenten af det pågældende brandfugesystem, der beskriver den endelige dimensionering og udførelse. Under valg af brandfugesystem kan der være andre forhold fx fugt, lyd, linjetab, overmalbarhed, trykforskelle (fx lufttætte rum) m.m., som ikke er omfattet af denne vejledning.

Ordforklaring

Bagstop: Materiale, der stoppes ind i sprækken inden der fuges. Typisk anvendte materialer er stenuld, keramisk uld og fugesnor

Brandklassifikation: Angiver kravet til brandfugen og hvor længe funktionen skal være overholdt. Dette er typisk EI 30, EI 60 eller EI 120.

Forsegling Er en simpel tætning, hvis bredde og dybde typisk er under 6 mm og som er uden hæftebrydende underlag.

Forseglinger er ikke beregnet til at optage større bevægelser men har samme lukkende og tætnende funktion som en fuge. Et eksempel på forsegling kan være mellem sanitet og gulve. Samlinger af facadeelementer er forseglet.

Lovgivning. BR18

Af BR 18 fremgår det at brand- og røgspredning skal begrænses til den brandmæssige enhed hvor branden er opstået:

§ 103 Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede bygningskonstruktion i brandmæssig henseende ikke har en ringere bæreevne i tilfælde af brand, end de enkelte bygningsdele i konstruktionen har. Dette gælder både bærende og brandadskillende bygningsdele.

§ 104 Antændelse og brand- og røgspredning Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og
røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

1) Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
2) Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
3) Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.
4) Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses.
5) Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.

Dokumentation

Samlinger i brandadskillende bygningsdele skal kunne dokumenteres til minimum samme brandklassifikation som de tilstødende bygningsdele. Dette gøres ved at dokumentere fugens brandtekniske egenskaber ved brandprøvning.

Standarder

Brandtekniske egenskaber ved brandprøvning dokumenteres i henhold til:
-EN 1366-4 [Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 4: Lineære fugeforseglinger]
-EN 13501-2 [Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele – Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer].

Materialers reaktion på brand klassificeres i henhold til EN13501-1. Under valg af system ses der ofte bort fra kravet om reaktion på brand. I en ETA vil systemet være dokumenteret i vejreksponeringsklasserne Z2 til X hvor X er den mest vejreksponerede klasse.

Der er ikke krav til CE-mærkning af materialer til lineære brandfuger men produkterne kan CE-mærkes på baggrund af en ETA i henhold til Byggevareforordningen (CPR). EAD’en, som danner grundlag for udfærdigelse af en ETA hedder EAD 350141-00-1106. CE-mærkede produkter har den fordel, at der udføres løbende
kontrol, hvorimod produkter uden CE-mærkning ikke nødvendigvis kontrolleres for at have de samme brandtekniske egenskaber som da de blev brandprøvet.

Såfremt fugen er dokumenteret i henhold til ovenstående standarder, er det vigtigt at sikre at systemet også kan benyttes til den aktuelle opgave.

Der skal derfor ved projektering tages hensyn til, at:

• Typen af konstruktion er indenfor dokumentationen af systemet.
(Eksempelvis gips-, betonvæg eller betondæk)
• Fugebredden ligger indenfor dokumentationen af systemet
• Tykkelsen af konstruktionen er minimum som dokumenteret

Under udførelsen er det vigtigt også at sikre nedenstående:

• Fugedybden er minimum som i dokumentationen på systemet
• Bagstoppets tykkelse, densitet og type er minimum tilsvarende dokumentationen på systemet

Systemer

Der findes flere forskellige systemer til passiv brandsikring af lineære fuger. Typisk anvendte systemer er fugemasser, fugeskum samt fugebånd. Der kan være andre systemer end de nævnte, men disse behandles ikke i denne vejledning.

Valg af brandfugesystem afhænger i høj grad af det ønskede udseende, men også betragtninger som økonomi, montagetid, levetid og fugens fleksibilitet/bevægelse samt eksponering for vejret bør komme i betragtning.

Ved benyttelse af brandfugesystemer skal leverandørens anvisninger følges.

Følgende systemer behandles i denne information:
– Fugemasser
– Fugeskum/brandskum
– Fugebånd

 

Få mere at vide…
SikkerhedsBranchens fagudvalg for passiv brandsikring
arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af
vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier
og redde menneskeliv.

Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer.

Bliv medlem!
Få mere at vide om vores arbejde og om fordelene ved et
medlemskab på www.sikkerhedsbranchen.dk eller kontakt
os på telefon 36 49 40 80.

Fagudvalget for passiv brandsikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for passiv brandsikring

Udvalget for passiv brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskelig, ligesom udvalget arbejder for, at der til stadighed er den nødvendige lovgivningsmæssige fokus på passiv brandsikring blandt andet i forhold til nybyggeri og ved renoveringer. Udvalget for passiv brandsikring og dets medlemmer vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Udvalget har som målsætning, at den løbende kontrol af bygninger til stadighed er effektiv og god nok. SikkerhedsBranchen er desuden medlem af European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.